Profil czasopisma

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, to czasopismo naukowe
o numerze ISSN 2391-7830, wydawane od 2014 roku. Ma charakter półrocznika.

Profil naukowy czasopisma jest interdyscyplinarny, odnosi się do szeroko rozumianych zagadnień z zakresu nauk społecznych.

Na łamach czasopisma publikowane są oryginalne i ciekawe artykuły naukowe, poświęcone ważnym i aktualnym problemom społeczno-ekonomicznym. Są to zarazem rozprawy i studia o dużym znaczeniu teoretycznym i utylitarnym. Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze to czasopismo służące dokumentowaniu dorobku naukowego i wymianie poglądów głównie w obszarach związanych z teorią ekonomii i zarządzania, teorią i praktyką integracji gospodarczej, polityką ekonomiczną, regionalną i społeczną, ekonomią rynku pracy, ekonomią środowiska i rozwoju zrównoważonego oraz ekonomiką miast i regionów. Artykuły są osadzone na gruncie takich dyscyplin, jak ekonomia, zarządzanie, psychologia, socjologia czy prawo. Mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Czasopismo stanowi forum dialogu naukowców i praktyków. Oprócz dyskusji naukowej, przewiduje się prezentację opracowań obejmujących doświadczenia z praktyki funkcjonujących przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu i samorządów terytorialnych, w tym przydatność nowych idei i możliwości ich praktycznego wykorzystania w środowisku biznesowym. Jego celem jest wymiana doświadczeń, myśli, inspiracji, a także prezentacja najnowszego dorobku naukowego w obszarze profilu tematycznego.

Artykuły proponowane do opublikowania w Zeszytach Naukowych PTE w Zielonej Górze powinny zawierać oryginalne opisy zjawisk oraz autorskie wnioski i sugestie dotyczące rozwoju badań i analiz. Dla zwiększenia właściwego odbioru nadsyłanych tekstów autorzy powinni wyraźnie określić cel opracowania artykułu oraz jasno przedstawić wyniki, a w przypadku prezentacji przeprowadzonych badań – opisać zastosowaną metodę i osiągnięte wyniki.

Artykuły zamieszczane w Zeszytach Naukowych PTE w Zielonej Górze powinny wyrażać opinie własne autorów. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść zgłaszanych do publikacji artykułów. W razie zastrzeżeń ze strony czytelników w sprawie tych treści autorzy zostają zobligowani do merytorycznej odpowiedzi na łamach czasopisma. Czasopismo skierowane jest do środowiska naukowego i praktyków. Redakcja Zeszytów Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze postawiła sobie ambitny cel, a mianowicie wypracowanie wysokiego poziomu naukowego czasopisma i dzięki temu jak najszybszego wprowadzenia na tzw. listę czasopism punktowanych sporządzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Półrocznik jest indeksowany w bazach: BazEkon, CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. Celem upowszechnienia wyników badań przedstawianych na łamach czasopisma Redakcja udostępnia również elektroniczną wersję tekstów w systemie Open Access.