Profil czasopisma

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, to czasopismo naukowe
o numerze ISSN 2391-7830, e-ISSN 2545-3661, wydawane od 2014 roku. Ma charakter półrocznika.

Profil naukowy czasopisma jest interdyscyplinarny, odnosi się do szeroko rozumianych zagadnień z zakresu nauk społecznych.

Na łamach czasopisma publikowane są oryginalne i ciekawe artykuły naukowe, poświęcone ważnym i aktualnym problemom społeczno-ekonomicznym. Są to zarazem rozprawy i studia o dużym znaczeniu teoretycznym i utylitarnym. Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze to czasopismo służące dokumentowaniu dorobku naukowego i wymianie poglądów głównie w obszarach związanych z teorią ekonomii i zarządzania, teorią i praktyką integracji gospodarczej, polityką ekonomiczną, regionalną i społeczną, ekonomią rynku pracy, ekonomią środowiska i rozwoju zrównoważonego oraz ekonomiką miast i regionów. Artykuły są osadzone na gruncie takich dyscyplin, jak ekonomia, zarządzanie, psychologia, socjologia czy prawo. Mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Czasopismo stanowi forum dialogu naukowców i praktyków. Oprócz dyskusji naukowej, przewiduje się prezentację opracowań obejmujących doświadczenia z praktyki funkcjonujących przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu i samorządów terytorialnych, w tym przydatność nowych idei i możliwości ich praktycznego wykorzystania w środowisku biznesowym. Jego celem jest wymiana doświadczeń, myśli, inspiracji, a także prezentacja najnowszego dorobku naukowego w obszarze profilu tematycznego.

Artykuły proponowane do opublikowania w Zeszytach Naukowych PTE w Zielonej Górze powinny zawierać oryginalne opisy zjawisk oraz autorskie wnioski i sugestie dotyczące rozwoju badań i analiz. Dla zwiększenia właściwego odbioru nadsyłanych tekstów autorzy powinni wyraźnie określić cel opracowania artykułu oraz jasno przedstawić wyniki, a w przypadku prezentacji przeprowadzonych badań – opisać zastosowaną metodę i osiągnięte wyniki.

Artykuły zamieszczane w Zeszytach Naukowych PTE w Zielonej Górze powinny wyrażać opinie własne autorów. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść zgłaszanych do publikacji artykułów. W razie zastrzeżeń ze strony czytelników w sprawie tych treści autorzy zostają zobligowani do merytorycznej odpowiedzi na łamach czasopisma. Czasopismo skierowane jest do środowiska naukowego i praktyków. Redakcja Zeszytów Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze postawiła sobie ambitny cel, a mianowicie wypracowanie wysokiego poziomu naukowego czasopisma i dzięki temu jak najszybszego wprowadzenia na tzw. listę czasopism punktowanych sporządzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Półrocznik jest indeksowany w bazach: BazEkon, CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. Celem upowszechnienia wyników badań przedstawianych na łamach czasopisma Redakcja udostępnia również elektroniczną wersję tekstów na zasadach otwartego dostępu.