< Back

Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej

Economy and society in the Fourth Industrial Revolution

Zbigniew Binek
Uniwersytet Zielonogórski, z.binek@wez.uz.zgora.pl
ORCID: 0000-0003-3962-5318

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.167

Download (pdf)

Cytowanie: Binek, Z. (2020). Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7(12), 23-31, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.167

KODY JEL: E24, F60, J29, O10

Zarówno biznes, państwo, jak i obywateli czeka wiele zmian związanych z przebiegiem czwartej ery rewolucji przemysłowej. Wiążą się one z wyzwaniami, zarówno szansami, jak i zagrożeniami – część z nich jest jednocześnie jednym i drugim, w zależności od punktu widzenia oraz praktycznego zastosowania w przyszłości. Autor w artykule spróbował podjąć dyskusję i omówić niektóre z nich, skupiając się na ich pozytywach i negatywach. Pytaniem badawczym było: czy czwarta rewolucja przemysłowa niesie ze sobą więcej szans czy zagrożeń dla gospodarki i społeczeństwa? Celem artykułu było zdiagnozowanie, w jakim kierunku podążać będzie gospodarka i społeczeństwo w najbliższym czasie, i czy będą to zmiany na lepsze. Postawiona została hipoteza, że czwarta rewolucja przemysłowa niesie ze sobą przewagę szans nad zagrożeniami dla funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. W artykule omówiono kilka aspektów, zaproponowano rozwiązania, pozwalające czerpać korzyści z zachodzących zmian. Obecnie nie wiadomo, jakie w pełni konsekwencje dla gospodarki i obywateli przyniesie funkcjonowanie w czwartej erze rewolucji przemysłowej, a mimo to należy już teraz zastanowić się, jakie szanse i zagrożenia będzie mógł przynieść „Przemysł 5.0”.

Słowa kluczowe: gospodarka; społeczeństwo; czwarta rewolucja przemysłowa.

Economy and society in the Fourth Industrial Revolution

Business, state and citizens will face many changes related to the Fourth Industrial Revolution. They involve many challenges, opportunities as well as threats - some of them are at the same time, depending on the point of view and practical application in the future. In the article the author tried to start a discussion and debate some of them, focusing on their positives and negatives. The research question was: of whether the Fourth Industrial Revolution brings more opportunities or threats to the economy and society? The purpose of the article was to diagnose in what direction the economy and society will go in the near future and whether there will be changes for the better. It has been hypothesized that the Fourth Industrial Revolution carries an advantage of opportunities over threats to the functioning of the economy and society. The article discussed several aspects, proposed solutions allowing to benefit from the changes taking place. At present, it is not known what the full consequences for actions and competences are when using functions in the Fourth Industrial Revolution, and yet it is now necessary to think about the opportunities and threats that "Industry 5.0" will bring.

Key words: economy; society; Fourth Industrial Revolution