< Back

Wybrane problemy sytuacji finansowej polskiego sektora przedsiębiorstw w latach 2015-2019

Selected issues of the financial situation of the Polish enterprise sector between 2015 and 2019

Czesław Skowronek
Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Collegium Mazovia - Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.184

Download (pdf)

Cytowanie: Skowronek, Cz. (2020). Wybrane problemy sytuacji finansowej polskiego sektora przedsiębiorstw w latach 2015-2019. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7(13), 136-154, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.184

KODY JEL: G11. G20, H6.

Artykuł zawiera podstawowe dane i obliczone wskaźniki, na podstawie których dokonano oceny sytuacji finansowej polskiego sektora przedsiębiorstw w latach 2015-2019. Motywy podjęcia tego tematu wyjaśniono we wstępie. Następnie, przedstawiono kilka zagadnień charakteryzujących zjawiska makroekonomiczne polskiej gospodarki, które mają istotny wpływ na sytuację przedsiębiorstw. Dotyczą one: wielkości PKB i struktury jego podziału, długu publicznego, kursu walut i innych. Artykuł zawiera dane bezwzględne, odpowiednie relacje i oceny, kształtowania przychodów, kosztów oraz wyników finansowych. Wskazano na zjawiska i tendencje pozytywne, ale także negatywne. Ważnym segmentem sytuacji finansowej przedsiębiorstw jest kształtowanie się aktywów obrotowych. Przedstawiono ich dynamikę i strukturę oraz wpływ na płynność finansową, a także produktywność. Przejawem rozwoju są zwłaszcza inwestycje przedsiębiorstw. Przedstawiono ich wielkość bezwzględną, dynamikę i strukturę, wskazano wewnętrzne źródła finansowania inwestycji, stwierdzając, że źródła te nie były barierą finansowania. Nadwyżka finansowa w postaci wyniki finansowego netto oraz amortyzacji pozwalała przedsiębiorstwom na sfinansowanie większych nakładów aniżeli faktycznie zostały zrealizowane. Zakończenie artykułu stanowi synteza i podstawowe wnioski.

Słowa kluczowe: Produkt Krajowy Brutto, dług publiczny, kursy walut, przychody, koszty, wyniki finansowe, aktywa obrotowe, płynność finansowa, produktywność, inwestycje, źródła finansowania

Selected issues of the financial situation of the Polish enterprise sector between 2015 and 2019

The text contains basic data and calculated indicators on the basis of which the financial situation of the Polish enterprise sector in 2015-2019 was assessed. The reasons for taking up this topic are explained in the introduction. Then, several issues characterizing the macroeconomic phenomena of the Polish economy, which have a significant impact on the situation of enterprises, are presented. They concern: the size of GDP and its structure, public debt, exchange rates and others. The text contains absolute data, relevant relationships and evaluations, revenues, costs and financial results trends. Both positive and negative phenomena and tendencies were indicated. An important segment of the financial situation of enterprises is the development of current assets. Their dynamics and structure as well as their influence on financial liquidity and productivity are presented. Investments by enterprises are especially a sign of development. Their absolute size, dynamics and structure are presented, and internal sources of investment financing are indicated, stating that these sources were not a barrier to financing. The financial surplus in the form of net financial results and depreciation could have allowed enterprises to finance larger expenditures than they were actually realized. The end of the text is a synthesis and basic conclusions.

Key words: Gross Domestic Product, public debt, exchange rates, revenues, costs, financial results, current assets, financial liquidity, productivity, investments, sources of financing