< Back

Mediacja w polskim postępowaniu administracyjnym ogólnym – charakterystyka instytucji

Mediation in Polish general administrative proceedings - characteristics of the institution

Łukasz Nasiadka
ORCID: 0000-0001-6909-3899
lukasz_nasiadka@o2.pl
Uniwersytet w Białymstoku

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.221

Download (pdf)

Cytowanie: Nasiadka, Ł. (2022). Mediacja w polskim postępowaniu administracyjnym ogólnym – charakterystyka instytucji. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 16, s. 137-148. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.221

KODY JEL: K23

W artykule scharakteryzowano instytucję mediacji, która została wprowadzona do postępowania administracyjnego ogólnego. Aktualnie może być prowadzona nie tylko pomiędzy stronami o sprzecznych interesach, ale również pomiędzy organem prowadzącym postępowanie i stronami tego postępowania. Mediacja jest prowadzona przez mediatora, który dąży do polubownego rozwiązania sporu. Przypuszczalnymi korzyściami płynącymi z mediacji są m. in.: znaczne skrócenie czasu postępowania, odformalizowanie i uelastycznienie postępowania oraz większe zainteresowanie samych stron sporu pracami nad wynikiem sprawy. W wyniku upowszechnienia oraz ugruntowania się mediacji w polskim postępowaniu administracyjnym, być może, realnym stanie się wprowadzenie nowego rozumienia roli postępowania administracyjnego, zmiana stylu administrowania zachodzącego podczas załatwiania spraw oraz zmiana pozycji jednostki w stosunkach z instytucjami publicznymi.

Słowa kluczowe: mediacja; postępowanie administracyjne; zasady mediacji

Mediation in Polish general administrative proceedings - characteristics of the institution

The article characterises the institution of mediation, which has been introduced into general administrative proceedings. Currently it can be conducted not only between parties with conflicting interests but also between the authority conducting the proceedings and the parties to these proceedings. Mediation is conducted by a mediator who seeks to resolve a dispute amicably. The supposed benefits of mediation include, among others: a significant reduction of the time of proceedings, making the proceedings more informal and flexible and a greater interest of the disputing parties themselves in working on the outcome of the case. As a result of the spread and consolidation of mediation in Polish administrative proceedings, it is possible that the introduction of a new understanding of the role of administrative proceedings, a change in the style of administration taking place when cases are settled and a change in the position of the individual in relations with public institutions will become a reality.

Key words: mediation; administrative proceedings; rules of mediation

Submitted: 2022-02-09, Reviewed: 2022-03-31, Accepted: 2022-04-22, Published: 2022-05-23