< Back

Odpowiedzialność biznesu w obliczu wojny w Ukrainie

Corporate responsibility in the face of war in Ukraine

Bożena Smorczewska-Mickiewicz
ORCID: 0000-0002-5842-4186
bozenasmickiewicz@wp.pl
Uniwersytet Szczeciński

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.228

Download (pdf)

Cytowanie: Smorczewska-Mickiewicz B. (2022). Odpowiedzialność biznesu w obliczu wojny w Ukrainie. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 17, s. 50-88. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.228

KODY JEL: D7, D80, F6, F44, F51, F64, F 68, G01, G3, H56, L1, L2, Q34, P01

Agresja Rosji na Ukrainę stała się swoistym sprawdzianem, jaki życie postawiło przed przedsiębiorstwami w kontekście ich deklaracji dotyczących społecznej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska. Wynikłe z tego działania (lub ich zaniechanie) spotkały się z reakcją społeczną w postaci bojkotu towarów czy usług oferowanych przez te podmioty, co w konsekwencji w wielu przypadkach zmusiło przedsiębiorstwa do korekty postępowania. Celem artykułu jest ukazanie zachowań przedsiębiorstw działających na międzynarodowych rynkach w obliczu wojny na Ukrainie oraz oczekiwań i wpływu postaw konsumentów na te zachowania. Struktura pracy zawiera wstęp; przegląd literatury przedmiotu na temat koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, interesariuszy i kapitału interesariuszy oraz kryzysu; metodykę badań, zawierającą postawione pytania badawcze, opis sposobu dojścia do odpowiedzi na nie oraz charakterystykę wykorzystanych źródeł literaturowych; podsumowanie, w których odniesiono się do rezultatów przeprowadzonych badań.

Słowa kluczowespołeczna odpowiedzialność biznesu; interesariusze; kapitalizm interesariuszy; kryzys; sankcje; presja społeczna

Corporate responsibility in the face of war in Ukraine

Russia's aggression against Ukraine has become a kind of test that life has placed on businesses in terms of their declarations of social responsibility towards society and the environment.The resulting actions (or failure to act) were met with public reaction in the form of boycotts of goods or services offered by these entities, which consequently, in many cases, forced companies to correct their behavior.The aim of this article is to present the behavior of enterprises operating on international markets in the face of the war in Ukraine and the expectations and influence of consumer attitudes on these behaviors.The structure of the paper includes an introduction; a review of the literature on the concepts of corporate social responsibility, stakeholders and stakeholder capital, and the crisis; a research methodology, including the research questions posed, a description of how to arrive at an answer to them and a characteristics of the literature sources used; a conclusion, in which reference is made to the results of the research conducted.

Key wordscorporate social responsibility; stakeholders; stakeholder capitalism; crisis; sanctions; social pressure

Submitted: 2022-08-11, Reviewed: 2022-08-18, Accepted: 2022-09-29, Published: 2022-09-30