< Back

Gender inequality on the labour market in highly developed countries


Wiktoria Domagała
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.37

Download (pdf)

Cytowanie: Domagała, W. (2016). Gender inequality on the labour market in highly developed countries. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (4), 42-51.

Nierówności płci na rynku pracy w krajach wysoko rozwiniętych

Artykuł koncentruje się wokół zagadnienia nierówności płci na rynku pracy. Jego głównym celem jest analiza zróżnicowania i skali występowania omawianego zjawiska w krajach wysoko rozwiniętych należących do grupy państw OECD. Zakres czasowy prowadzonych analiz obejmuje lata 1990-2013. Hipoteza badawcza zakłada, iż kraje wysoko rozwinięte są zróżnicowane ze względu na występowanie nierówności płci na rynku pracy. Prowadzone analizy teoretyczno-empiryczne powinny przyczynić się do identyfikacji obszarów rynku pracy, na których występują omawiane nierówności oraz ich skali. Z kolei zastosowanie analizy skupień będzie miało na celu kategoryzację badanych krajów wysoko rozwiniętych pod kątem występowania nierówności płci na rynku pracy.

Słowa kluczowe: rynek pracy, nierówności płci, kraje OECD

Gender inequality on the labour market in highly developed countries

The article takes into consideration the issue of gender inequality on the labour market in highly developed countries belonging to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). The time scope covers the period between 1990 and 2013. The research hypothesis in the paper is following: highly developed countries are significantly different with regard to the scale of gender inequality in the professional context. The theoretical and empirical analysis will be use to identify areas of gender inequality on the labour market and to analyse its scale. Thanks to cluster analysis, the article will be able to make an exact classification of OECD countries in respect of mentioned gender inequality.

Key words: labour market, gender inequality, OECD countries