< Back

Adaptacja informacji bilansowych a szacowanie pozycji finansowej przedsiębiorstwa


Waldemar Piotr Gil
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.71

Download (pdf)

Cytowanie: Gil, W. P. (2016). Adaptacja informacji bilansowych a szacowanie pozycji finansowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (5), 141-160.

KODY JEL: G, G3, G32

Niniejsza praca jest refleksją nad adaptacją informacji sprawozdawczych, zwłaszcza bilansowych, oraz ich wpływu na szacowanie pozycji finansowej przedsiębiorstwa. Badania literaturowe pokazują ewolucję polskiego prawa bilansowego, w efekcie sposób prezentacji informacji bilansowych. Nakreślają też wymogi informacyjne stawiane przez rentowność majątkową, kapitałową i metodę księgową wyceny przedsiębiorstw. Badania empiryczne z kolei potwierdzają wątpliwości autora, co do wpływu zmian prezentacji informacji bilansowych na szacowanie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej.

Słowa kluczowe: prawo bilansowe, sprawozdanie finansowe, analiza finansowa

Adaptation balance sheet information and assessing the financial position of the company

This article is a reflection upon the statement information, especially balance, and their impact on the estimate of the financial position of the company. The research literature portrays the evolution of Polish balance law, in effect method of the presentation of balance information. They outline also the information requirements of the return on assets, equity capital and book value method. The empirical studies confirm the author's fears in support of the information presentations impact on the appraise of the financial situation of economic unit.

Key words: balance law, financial statement, financial analysis