< Back

Government and business: the search for new forms of cooperation


Anatolii Kolot
Oksana Poplavska
Vadym Hetman Kyiv National Economic University

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2017.80

Download (pdf)

Cytowanie: Kolot, A. i Poplavska, O. (2017). Government and business: the search for new forms of cooperation. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4(6), 62-71.

KODY JEL: L32

Państwo i biznes: w poszukiwaniu nowych form kooperacji

Celem artykułu jest analiza zmian w relacjach między biznesem a państwem i ich nowej misji – zrównoważonego rozwoju. Autorzy uważają, że należy włączyć te pytania do badawczych poszukiwań, ponieważ zauważają coraz więcej problemów ze współpracą w sferze globalizacji, kryzysu finansowego, a także brak określenia nowej roli biznesu i państwa w sferze społecznej, definicji sfer wpływu różnych czynników rynkowych. Zastosowano metody analizy, porównania i interdyscyplinarnego podejścia. W artykule rozważono problemy nowej konfiguracji społecznego fenomenu: rynek – państwo – organizacje (biznes), przedstawiono autorskie spojrzenie na współczesną rolę każdej z instytucji, ich współdziałanie w procesie zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Szczególną uwagę zwraca się na nową rolę biznesu w sferze społecznej. Autorzy przekonują, że nowej interpretacji wymaga współczesna rola i miejsce państwa w zabezpieczeniu zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, sektor społeczny, partnerstwo publiczno-prawne

Government and business: the search for new forms of cooperation

The aim of the article is to analyse changes in the relationship between business and the state and their new mission - sustainable development. The authors believe that these questions should be included in research explorations as they see more and more problems with globalisation, the financial crisis, and the lack of a new role for business and the state in the social sphere and the definition of the spheres of influence of various market factors. The methods of analysis, comparison and an interdisciplinary approach were all applied. The article discusses the problems of a new social phenomenon: “market - the state - business”, the authors’ views on the contemporary role of each institution, their interaction in the process of ensuring sustainable development. Particular attention is paid to the new role of business in the social sphere. The authors argue that a new interpretation of the present role of the state is needed in order to secure sustainable development.
Key words: sustainable development, social sector, private-public partnership