Informacje dla autorów

Redakcja Zeszytów Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze uprzejmie prosi o zapoznanie się z poniższymi wymogami oraz o ich przestrzeganie

 1. Redakcja przyjmuje - niepublikowane przez inne wydawnictwa - teksty o charakterze naukowym, poświęcone szeroko rozumianej problematyce z zakresu nauk społecznych - przede wszystkim artykuły dotyczące zagadnień z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania i administracji.
 2. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w sposób ciągły, w Internecie.
 3. Tekst przesłany do publikacji powinien mieć wyraźnie wyodrębnione części składowe (wstęp, rozdziały, ewentualne podrozdziały, podsumowanie, bibliografia). Powinno być do niego dołączone w języku polskim i angielskim streszczenie zawierające: cel, metodę badań, wyniki, oryginalność/wartość, słowa kluczowe, kody klasyfikacji JEL. Autor zobowiązany jest podać: adres e-mail oraz ORCID.
 4. Złożenie tekstu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na jego publikację w Zeszytach Naukowych, w wersji elektronicznej.
 5. Każdy tekst przechodzi procedurę recenzowania podwójnie ślepą. Warunkiem zakwalifikowania tekstu do publikacji są pozytywne opinie recenzentów.
 6. Autor jest zobowiązany do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający materiał do publikacji. Do artykułu należy dołączyć oświadczenie, w którym stwierdza się udział (wkład) poszczególnych osób w jego przygotowanie oraz fakt nienaruszenia praw osób trzecich.
 7. Autor zgłaszający materiał powinien przekazać redakcji informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 8. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za przedstawiony do publikacji materiał, w tym za przestrzeganie praw autorskich z nim związanych.
 9. Tekst artykułu należy dostarczyć poprzez Panel redakcyjny – dostępny na stronie: www.journal.ptezg.pl.
 10. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w artykule zmian tytułu, skrótów oraz poprawek redakcyjnych, zgodnie z wymogami czasopisma.
 11. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikacji przestrzegania zasad etycznych, łącznie z zastosowaniem systemów antyplagiatowych (np. plagiat.pl).
 12. Redakcja na bieżąco współpracuje z autorami w procesie edycji artykułu. Autorzy są zobowiązani do niezwłocznego odpowiadania na zapytania Redakcji oraz korygowania tekstów w wyznaczonym terminie.
 13. Redakcja nie przewiduje honorariów dla autorów opublikowanych artykułów.
 14. Redakcja nadaje publikowanym artykułom numery DOI - za pośrednictwem mEDRA Registration Agency.
 15. Zeszyty Naukowe PTE wpisane są do wykazu czasopism naukowych MEIN. Wartość punktowa artykułu, to 20 punktów.
 16. Od 2021 r. Redakcja publikuje artykuły w Otwartym Dostępie (CC BY 4.0) Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Więcej na ten temat w Polityce Otwartego Dostępu oraz w Oświadczeniu autora.
 17. Publikowanie artykułów w Zeszytach Naukowych PTE jest bezpłatne - autorzy nie ponoszą opłat za recenzje swoich prac, ich redakcję i publikację.
 18. Redakcja prosi autorów o zapoznanie się z poniższymi dokumentami: