Polityka Otwartego Dostępu

Redakcja Zeszytów Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze zapewnia Otwarty Dostęp Libre do treści publikowanych artykułów, zgodnie z zasadą, że swobodne udostępnianie wyników badań naukowych sprzyja procesowi globalnej wymiany wiedzy.

Czasopismo jest udostępniane według licencji Creative Commons CC BY 4.0, tj. Uznanie Autorstwa - 4.0. Międzynarodowe.

Polityka Otwartego Dostępu uwzględnia pięć zasad wymienionych w Wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”.

  1. Zasada otwartości: wszystkie artykuły publikowane w Zeszytach Naukowych (m.in. finansowane ze środków publicznych) są publicznie dostępne.
  2. Zasada równoległych dróg: dostęp do artykułów jest zapewniony zarówno poprzez publikację w recenzowanym, otwartym czasopiśmie Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze http://journal.ptezg.pl (droga złota), jak i poprzez deponowanie w repozytoriach, m.in. w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej oraz w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej https://zbc.uz.zgora.pl (droga zielona).
  3. Zasada szybkiego dostępu: artykuły w wersji elektronicznej publikowane są natychmiastowo w Zeszytach Naukowych.
  4. Zasada maksymalizacji jakości treści: udostępniane artykuły są tożsame z wersją opublikowaną.
  5. Zasada maksymalizacji korzyści: artykuły w Zeszytach naukowych PTE w Zielonej Górze udostępniane są według modelu Otwartego Dostępu Libre, z wykorzystaniem standardów licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Zgodnie z deklaracją Budapest Open Access Initiative, przez otwarty dostęp do recenzowanej literatury naukowej rozumiemy jej swobodną dostępność w publicznym Internecie, zezwalającą każdemu użytkownikowi na czytanie, ściąganie, kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie, wyszukiwanie i linkowanie do pełnych treści artykułów, sczytywanie ich w celu indeksowania, przekazywanie danych do oprogramowania lub wykorzystywanie ich w jakikolwiek legalny sposób bez finansowych, prawnych czy technicznych barier [...]. Jedyna możliwość ograniczania kopiowania i rozpowszechniania oraz ochrony wynikającej z prawa autorskiego ─ w tym aspekcie ─ może wynikać z niezbędnej autorskiej kontroli integralności jego pracy i zachowania prawa do bycia poprawnie oznaczonym i cytowanym.

Stosowanie Otwartego Dostępu nie ogranicza uprawnień do własności intelektualnej przysługujących autorom artykułów publikowanych w Zeszytach Naukowych. Autorzy pozostają właścicielami praw autorskich