Polityka prywatności

  • Administratorem danych osobowych Autora/Recenzenta jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze (PTE), z siedzibą: 65-066 Zielona Góra, ul. Żeromskiego 3.
  • Dane będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji procesu wydawniczego publikowanego dzieła.
  • Dane będą przetwarzane przez PTE na podstawie przepisów art. 6 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  • Przetwarzanie polega na przechowywaniu formularzy wypełnionych i przekazanych przez Autora/Recenzenta oraz korzystaniu z informacji w nich zawartych, na potrzeby realizacji procesu wydawniczego.
  • Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu wydawniczego publikowanego dzieła, z uwzględnieniem okresów przechowywania wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie będą też poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  • Autor/Recenzent ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
  • Autor/Recenzent ma prawo wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy ich przetwarzaniu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - www.uodo.gov.pl).
  • Podanie danych jest niezbędne do publikacji dzieła i wynika z przepisów prawa.