Procedura recenzji

Procedura recenzowania artykułów oparta jest: na wskazówkach MNiSW - zawartych w publikacji pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, na wytycznych „COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers” oraz na przyjętych przez Wydawcę „Zasadach etyki wydawniczej”.

 1. Do oceny artykułu złożonego do publikacji w czasopiśmie (spełniającego wymogi edytorskie) powołuje się zewnętrznych recenzentów z odpowiedniej dziedziny i dyscypliny naukowej.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden recenzent powinien mieć afiliację z kraju innego niż autor.
 3. Podstawowym kryterium doboru recenzentów krajowych i zagranicznych są kompetencje, potwierdzone znaczącym dorobkiem naukowym.
 4. Wyboru recenzentów dokonuje redakcja czasopisma według kryterium zgodności z profilem czasopisma.
 5. Wyznaczając recenzentów redakcja zachowuje zasadę zapobiegania konfliktom interesów między recenzentem a autorem. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między autorem a recenzentem: bezpośrednie relacje osobiste (np. pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 6. Recenzje są sporządzane w wersji elektronicznej, za pośrednictwem Panelu redakcyjnego, znajdującego się na stronie www.journal.ptezg.pl.
 7. Do wybranego recenzenta redaktor kieruje ofertę wykonania recenzji. Po przyjęciu oferty recenzent otrzymuje dostęp do tekstu artykułu oraz do obowiązującego formularza recenzji. W formularzu recenzji znajdują się sugerowane kryteria oceny merytorycznej artykułu (istotność naukowa prezentowanego zagadnienia, oryginalność metody/ujęcia tematu, spójność i logika wywodu, jasne sformułowanie i zrealizowanie celu artykułu, poprawność argumentowania i wnioskowania, odpowiednia bibliografia i ilustracja graficzna). Recenzent wyraża również swoją opinię w formie opisowej. Dokonując ostatecznej oceny artykułu recenzent ma możliwość wyboru jednej z czterech opcji: (1) jednoznaczna rekomendacja dopuszczenia artykułu do publikacji, (2) rekomendacja warunkowa, wymagająca wykonania drobnych poprawek w tekście, (3) rekomendacja warunkowa, wymagająca znaczących i istotnych poprawek w tekście, (4) jednoznaczne odrzucenie artykułu.
 8. Autor otrzymuje zanonimizowaną recenzję i dokonuje wymaganych poprawek lub udziela odpowiedzi na piśmie. Jeśli zaistnieje różnica zdań co do zasadności proponowanych zmian, autor powinien wyszczególnić poprawki uwzględnione oraz uzasadnić nieuwzględnienie pozostałych poprawek.
 9. Artykuł po poprawkach i akceptacji przez komitet redakcyjny jest kierowany do publikacji.
 10. W przypadkach wątpliwych - jeśli komitet uzna to za stosowne - dopuszcza się skierowanie artykułu do kolejnego recenzenta. Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor naczelny – przy zachowaniu warunku, że liczba recenzji pozytywnych musi być co najmniej równa liczbie recenzji negatywnych.
 11. Na etapie gromadzenia recenzji procedura recenzyjna ma charakter poufny. Recenzenci i autorzy publikacji nie znają swoich tożsamości. Stosowana jest zasada „double-blind review process”. Recenzje są dostępne wyłącznie dla uprawnionych osób przeprowadzających i kontrolujących procedurę wydawniczą. Za korespondencję z recenzentami odpowiedzialna jest redakcja, która przekazuje autorom uwagi odnośnie do ich tekstów w postaci wypełnionych arkuszy recenzji, a w razie potrzeby także w formie indywidualnych wiadomości email.
 12. Recenzja niespełniająca merytorycznych i formalnych wymogów recenzji wydawniczej artykułu naukowego, np. recenzja zdawkowa, zawierająca nieuzasadnione opinie krytyczne lub nieumotywowane pochwały, pozbawiona logicznego związku między treścią a konkluzją, zdecydowanie krytyczna, lecz zawierająca konkluzję pozytywną bądź odwrotnie – nie może zostać przyjęta.
OBOWIĄZKI RECENZENTÓW
 1. Recenzent zobowiązany jest starannie ocenić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości sporządzenia recenzji w wyznaczonym czasie, a w razie wątpliwości w tym zakresie – zaniechać recenzowania.
 2. Recenzja powinna być wykonana terminowo. W razie niemożności dotrzymania terminu recenzent ma obowiązek skontaktować się z redakcją i ustalić nowy, możliwie nieodległy termin wykonania recenzji.
 3. Recenzent powinien odmówić oceniania nadesłanego tekstu w przypadku wystąpienia konfliktu interesów. Powinien też poinformować Redakcję o wszelkich dostrzeżonych naruszeniach zasad etycznych.
 4. Recenzent jest zobowiązany oceniać artykuł rzetelnie i obiektywnie. Wnoszone przez niego uwagi powinny być klarowne i jednoznaczne - umożliwiające autorowi wprowadzenie poprawek podnoszących jakość artykułu.
 5. Recenzję należy sporządzić na udostępnionym przez Wydawcę formularzu. Powinna się ona kończyć jednoznaczną konkluzją – pozytywną lub negatywną. Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufności

Lista recenzentów opublikowana jest na stronie internetowej Zeszytów Naukowych: www.journal.ptezg.pl