< Back

Innowacyjność przedsiębiorstw – bariery i sposoby ich ograniczania (na przykładzie Wielkopolski)


Eulalia Skawińska
Uniwersytet Zielonogórski
Romuald I. Zalewski
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2014.1

Download (pdf)

Cytowanie: Skawińska, E. i Zalewski, R.I. (2014). Innowacyjność przedsiębiorstw – bariery i sposoby ich ograniczania (na przykładzie Wielkopolski). Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 1(1), 6-16.

Celem artykułu było przedstawienie wyników badań barier dla współpracy przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego ze sferą nauki i jednostek transferu technologii, które zmniejszają innowacyjną aktywność. Badanie przeprowadzono metodą ankietową na próbie ponad 250 przedsiębiorstw. Rezultaty badań wskazują, że natura barier tkwi w słabości kapitału ludzkiego i wynika z braku zaangażowania, umiejętności nawiązywania kontaktów, wykorzystania informacji oraz trudności w akceptacji nowości. Występuje też brak zrozumienia korzyści ze współpracy. Nadzieją na poprawę są deklaracje respondentów o rozpoczęciu lub kontynuowaniu działalności innowacyjnej oraz wspieraniu edukacji pracowników, komunikacji wewnętrznej, poprawy systemu motywacji i integracji. To może zwiększyć kapitał społeczny przedsiębiorstw (zaufanie, normy i wartości, przedsiębiorczość osób), który wpływa na rozwój relacji nieformalnych między pracownikami i w sieci organizacji oraz kształtuje wzrost innowacyjności.

Słowa kluczowe: bariery innowacyjności, przedsiębiorstwa, współpraca nauka-przemysł, konkurencyjność

Innovativity of enterprises – barriers and means of their decrease (ex ample of Wielkopolska region)

In this paper the results of research devoted to barriers for cooperation between enterprises and sciences sector were presented. Such barriers decrease the innovative potential of industry. The questionnaire method has been applied to the sample of over 250 enterprises. The results indicate that the nature of barriers comes from low level of human capital e.g. low commitment, easily entering into relationship, use of information, difficulty in novelty acceptation. The lack of understanding of profits from cooperation is also significant. The hope for improvement lies in declaration of managers concerning: continuing or stimulating innovative activity and support for education, communication and motivation system. This activity will strengthen social capital resources, which in turn will improve relations between industry and science, as well.

Key words: barriers for innovation, enterprises, cooperation of enterprises and science, competitiveness