< Back

The processes of convergence and divergence in the regions of the European Union: features and evaluation (1995 – 2011)


Victor Voronov
Olga Lavrinenko
Oksana Ruzha
Alina Ohotina
Daugavpils University

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2014.10

Download (pdf)

Cytowanie: Voronov, V., Lavrinenko, O., Ruzha, O. i Ohotina, A. (2014). The processes of convergence and divergence in the regions of the European Union: features and evaluation (1995 – 2011). Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 1(1), 147-163.

Procesy konwergencji i dywergencji w regionach Unii Europejskiej: charakterystyka i ocena (1995 – 2011)

Wyższy poziom spójności pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej jest istotnym elementem integracji europejskiej, lecz pozostaje dość wątpliwy w charakterze. Prawo o Wspólnym Rynku, którego celem jest zwiększenie wydajności gospodarczej UE stało się przedmiotem dyskusji pomiędzy naukowcami sugerującymi, że jego wykonalność na poziomie politycznym i społeczno-gospodarczym zależy od sprawiedliwej dystrybucji zysków pomiędzy kraje i regiony Wspólnoty. Dyskusja ta skutkuje znacznym wzrostem nakładów na fundusze przeznaczone na rozwój poszczególnych regionów UE z Funduszy Strukturalnych UE oraz Funduszy Spójności UE, których celem jest niwelowanie różnic regionalnych.

Słowa kluczowe: konwergencja, dywergencja, region, Unia Europejska

The processes of convergence and divergence in the regions of the European Union: features and evaluation (1995 – 2011)

A higher level of unity and cohesion across the European Union member states is an important aspect of the European integration though it is rather ambiguous in nature. The Law on the Common market, which aims at increasing the economic efficiency of the EU, has become the subject of extensive discussions among researchers suggesting that its viability at the political and socio-economic levels depends on fair distribution of gains among the countries and regions of the Community. These discussions have resulted in a considerable increase in funding allocated for the development of the EU regions from the EU Structural Funds and the Cohesion Fund whose aim is to reduce regional disparities

Key words: convergence, divergence, the region, the European Union