< Back

Potencjał demograficzny województwa lubuskiego


Angela Burchardt
Zuzanna Sikora
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2014.11

Download (pdf)

Cytowanie: Burchardt, A. i Sikora, Z. (2014). Potencjał demograficzny województwa lubuskiego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 1(1), 164-177.

Społeczeństwo województwa lubuskiego podlega procesom demograficznym podobnym jak w całym kraju i podobnym do obserwowanych w większości krajów Unii Europejskiej. Należy do nich przede wszystkim: falowanie wyżów i niżów demograficznych, deficytowe saldo migracji zarówno wewnętrznych, jak i zagranicznych, ujemny przyrost naturalny oraz wydłużanie się życia. Stosunkowo niezła dynamika zmian, w odniesieniu do mediany wieku oraz współczynnika obciążenia demograficznego, konfrontuje się ze zjawiskiem spadającej liczby zawieranych małżeństw i rosnącym odsetkiem urodzeń pozamałżeńskich. Postępujący proces starzenia się Lubuszan wpłynie na występowanie niekorzystnych trendów w zasobach siły roboczej, a także spowoduje istotne utrudnienia funkcjonowania systemu zabezpieczeń społecznych.

Słowa kluczowe: demografia, ruch naturalny ludności, trwanie życia

Demographic potential of lubuskie voivodship

Lubuskie voivodship society is affected by demographic processes similar to those observed in all country and in most of the European Union countries. First of all it is a demographic oscillation of baby booms and population declines, negative both internal and international migration balance, negative natural increase and increasing life expectancy. Relatively good dynamic of changes in the field of the median age of the population and dependency ratio contrasts with decreasing number of marriages and increasing percentage of extra-marital births. The progressive ageing process of lubuskie voivodship’s population will affect adverse trends in the labour force and will cause relevant difficulties in the social security system.

Key words: demography, vital statistics, life expectancy