< Back

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w perspektywie finansowej 2014-2020, diagnoza oraz plan działania i rozwoju


Bogdan Ślusarz
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2014.2

Download (pdf)

Cytowanie: Ślusarz, B. (2014). Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w perspektywie finansowej 2014-2020, diagnoza oraz plan działania i rozwoju. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 1(1), 17-39.

Plan działania i rozwoju Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” na lata 2014-2020 odnośnie do przedziału czasowego nie jest przypadkowy, ponieważ pokrywa się z przyszłym okresem finansowym Unii Europejskiej. Zakładając, że cel 3 programu współpracy transgranicznej pozostanie ważnym źródłem finansowania projektów o charakterze transgranicznym. W okresie wsparcia 2014-2020 Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” liczy na istotne uproszczenie procedur głównie w zakresie nakładu biurokratycznego. Cele i działania planu wynikają z przeprowadzonych badań oraz z dokumentów strategicznych Unii Europejskiej, kraju i regionu. Euroregion realizując cele i działania zapisane w planie działania i rozwoju, wspierany przez swoich członków będzie głównym partnerem współpracy i realizacji programów transgranicznych na Polsko-Niemieckim pograniczu.

Słowa kluczowe: Unia Europejska, Euroregion, analiza SWOT, projekty unijne, priorytet, działanie

The 'Spree - Neisse - Bóbr' Euroregion in the financial perspective 2014 - 2020, diagnosis, action and development plan

The plan of the functioning and development of the 'Spree - Neisse - Bóbr' region for the years 2014-2020 is not accidental in respect of the time allocation since it covers the next financial perion of the European Union. It is assumed that the 3rd aim of the trans-border cooperation will remain an important source of financing trans-border projects. In the period 2014 - 2020 the 'Spree - Neisse - Bóbr' Euroregion expects substantial simplification of the prodedures mainly in respect of the bureaucratic input. The aims and the operation of the plan result from research results and strategic EU, national and regional documents. While implementing the goals and actions contained in the action and development plan, the Euroregion will be supported by its members and will remain the main partner for cooperation and realization of Polish - German trans-border programs.

Key words: European Union, Euroregion, SWOT analysis, EU projects, priorities, actions