< Back

Programowanie makroregionalne – w kierunku nowej generacji strategii rozwoju


Joanna Wyrwa
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2014.3

Download (pdf)

Cytowanie: Wyrwa, J. (2014). Programowanie makroregionalne – w kierunku nowej generacji strategii rozwoju. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 1(1), 40-57.

W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem strategii ponadregionalnej na przykładzie Polski zachodniej. Dokument strategiczny poświęcony Polsce Zachodniej jest odpowiedzią na zmieniającą się politykę spójności Unii Europejskiej i nowy okres programowania 2014-2020. Założeniem inicjatywy jest określenie wspólnych priorytetów rozwojowych obszaru Polski Zachodniej, które powinny być zgodne z wyzwaniami polityki spójności Unii Europejskiej, jak również z zasadami polskiej polityki regionalnej. W pierwszej części opracowania omówiono uwarunkowania wynikające z zapisów Strategii „Europa 2020” i polskich dokumentów programowych o horyzoncie czasowym do 2020 roku. Następnie przestawiono koncepcję i założenia budowy strategii makroregionalnej.

Słowa kluczowe: strategia, makroregion, Polska zachodnia

Macro-regional programming - towards a new generation of the development strategy

This article presents the main issues referring to creation of a supra-regional strategy on the example of western Poland. The strategic document devoted to Western Poland is a response to the changing European Union's cohesion policy and the new programming period 2014- 2020. The objective of the initiative is to define common priorities for development of Western Poland, which should be in line with the aims of the EU Cohesion Policy as well as with the principles of the Polish Regional Policy. It is in the first part of this paper that the conditions resulting from the Strategy "Europe 2020" and the Polish Program Documents for the time horizon till 2020 were considered. Then, the assumptions and the concept behind construction of the macro-regional strategy were presented.

Key words: strategy, macro-region, Western Poland