< Back

Aktywność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim


Janina Jędrzejczak-Gas
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2014.7

Download (pdf)

Cytowanie: Jędrzejczak-Gas, J. (2014). Aktywność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 1(1), 102-118.

Celem artykułu jest ocena aktywności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w województwie lubuskim. W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę i ocenę podstawowych wskaźników aktywności inwestycyjnej MŚP tj. np. dynamika nakładów inwestycyjnych ogółem, wielkość nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 podmiot, wielkość nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 pracującego, wskaźnik relacji nakładów inwestycyjnych do przychodów ogółem. W drugiej części, przedstawiono badanie porównawcze aktywności inwestycyjnej MŚP w województwie lubuskim w odniesieniu do aktywności inwestycyjnej MŚP w pozostałych województwach w kraju. Badanie to przeprowadzono w oparciu o syntetyczny wskaźnik aktywności inwestycyjnej skonstruowany za pomocą metody bezwzorcowej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że MŚP w województwie lubuskim charakteryzują się przeciętną aktywnością inwestycyjną.

Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, aktywność inwestycyjna, syntetyczny wskaźnik aktywności inwestycyjnej, województwo lubuskie

The investment activity of small and medium-sized enterprises in the Lubusz Voivodeship

The aim of this article is to assess the investment activity of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the Lubusz Voivodeship. It is in the first part of the paper that the analysis and evaluation of the key indicators of the SMEs' investment activity were presented, i.e. the total investment growth rate, capital expenditure per 1 entity, capital expenditure per 1 employee, the relation of investments to the total revenue. In the second part of the paper, a comparative study of the investment activity of SMEs in the Lubusz Voivodeship in comparison with the investment activity of SMEs in other voivodeships in the country was presented. This study was carried out on the basis of a synthetic investment activity indicator constructed with use of the non-model method. The results of the studies carried out indicate that SMEs in the Lubusz Voivodeship are characterized by average investment activity.

Keywords: small and medium-sized enterprises, investment activity, synthetic investment activity indicator, Lubusz Voivodeship