< Back

Centralizacja działalności jako czynnik zmniejszający jej regionalny charakter (przykład banków w Polsce)


Jerzy Kaźmierczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2014.8

Download (pdf)

Cytowanie: Kaźmierczyk, J. (2014). Centralizacja działalności jako czynnik zmniejszający jej regionalny charakter (przykład banków w Polsce). Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 1(1), 119-132.

W tekście podjęto problematykę działań promoW artykule podjęto rozważania na temat centralizacji działalności. Jest ona jednocześnie czynnikiem przyczyniającym się do zmniejszenia jej regionalnego charakteru. Zwrócono uwagę na znaczenie centralizacji. Scharakteryzowano przesłanki centralizacji i decentralizacji, a także możliwe ich następstwa. Dało to podstawę do analizy centralizacji na przykładzie banków prowadzących działalność na terenie Polski oraz do wyciągnięcia wniosków.

Słowa kluczowe: centralizacja, decentralizacja, bank, sektor bankowy

Centralization of business as a factor of reducing its regional character (The Polish banks case)

The article undertake the problem of centralization of business. Centralisation is also a factor contributing to the reduction of its regional character. Conditions of centralization and decentralization, as well as their possible consequences were presented. This gave rise to the analysis of centralization of banks operating on the Polish market and to draw conclusions.

Key words: centralization, decentralization, bank, banking sector