< Back

Obawy społeczeństwa polskiego związane z wprowadzeniem waluty euro


Zbigniew Binek
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2014.9

Download (pdf)

Cytowanie: Binek, Z. (2014). Obawy społeczeństwa polskiego związane z wprowadzeniem waluty euro. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 1(1), 133-146.

Obawy społeczeństwa polskiego związane z wprowadzeniem waluty euro wynikają w dużej mierze z niewiedzy obywateli oraz z doniesień medialnych o tzw. kryzysie w strefie euro. Największym zagrożeniem związanym z zamianą waluty dla społeczeństwa jest ryzyko wzrostu cen. Obawy społeczne można zmniejszyć poprzez prowadzenie rzetelnej edukacji ekonomicznej w formie kampanii informacyjnej. Celem artykułu jest zaproponowanie rozwiązań, które według autora mogą przyczynić się do zmniejszenia obaw społecznych związanych z wejściem Polski do strefy euro. Propozycje własnych polskich działań, jak również tych wykorzystanych w państwach tworzących Unię Gospodarczą i Walutową, powinny znaleźć się w przyszłości w kampanii informacyjnej dotyczącej zamiany waluty w Polsce. W artykule autor analizuje poszczególne obawy społeczeństwa polskiego opierając się na badaniach opinii publicznej. Do każdej z nich próbuje znaleźć racjonalne wytłumaczenie i rozwiązanie je zmniejszające.

Słowa kluczowe: euro, wzrost cen, rozwiązania, badania opinii publicznej, kampania informacyjna

Fears of Polish society associated with the introduction of the euro

Fears of Polish society associated with the introduction of the euro largely stem from ignorance of citizens and media reports about the so-called . crisis in the euro zone . The greatest danger associated with the conversion of currency to the public is the risk of rising prices. Social concerns can be reduced by conducting thorough education in the form of the information campaign . The purpose of this article is to propose solutions that the author can contribute to reduce social fears associated with the Polish accession to the euro zone. Proposals for Polish operations , as well as those used in the countries forming the Economic and Monetary Union , should be included in future information campaign on the conversion of the currency in Poland. In this article the author examines the individual concerns of the Polish society based on public opinion polls. For each of them the author is trying to find a rational explanation and solution reducing them.

Key words: euro, rising prices, solutions, public opinion polls, the information campaign