< Back

Zabezpieczenie emerytalne w krajach protestanckich na przykładzie Estonii i Łotwy

Pension security in Protestant countries on the example of Estonia and Latvia

Dawid Banaś
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ORCID: 0000-0002-8568-3861

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2019.156

Download (pdf)

Cytowanie: Banaś, D. (2019). Zabezpieczenie emerytalne w krajach protestanckich na przykładzie Estonii i Łotwy. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 6 (11), 5-15.

KODY JEL: H55, H75

Zabezpieczenie okresu starości wymaga podjęcia wielu decyzji w trakcie aktywności zawodowej. Na nie natomiast wpływa wiele istotnych czynników. Są to m.in. polityka państwa, uwarunkowania kulturowe, rodzina, a także religia. Zasady obowiązujące w poszczególnych wyznaniach także mogą wpływać na sytuację osób starszych w danej populacji. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że protestantyzm oraz zasady w nim funkcjonujące, wpływają na sytuację osób w wieku poprodukcyjnym. Dla jego realizacji autor podjął analizę danych z okresu 2000-2017. Przeprowadzone zostały one na przykładzie dwóch państw bałtyckich, w których dominuje protestantyzm – Estonii i Łotwy. W pracy zastosowana jest krytyczna analiza literatury przedmiotu, a także podstawowe miary statystyki opisowej oraz analiza porównawcza obu państw. Źródłem danych empirycznych są bazy danych opublikowane przez OECD oraz urzędy statystyczne Estonii (est. Statistikaamet) i Łotwy (lav. Centrālā statistikas pārvalde).

Słowa kluczowe: Estonia; Łotwa; zabezpieczenie emerytalne; protestantyzm.

Pension security in Protestant countries on the example of Estonia and Latvia

Providing income security in old age requires making many decisions during professional activity. However, many important factors affect them. Those include state policy, cultural determinants, family and also religion. The rules applicable to particular religious denominations may affect the situation of elderly people in a given population. The purpose of this article is to show whether Protestantism and its principles influence the situation of post-working age people. For its implementation, the author decides to analyse data from the period 2000-2017. The analysis is carried out on the example of two Baltic States, in which Protestantism – Estonia and Latvia – dominates. In this work a critical analysis of the literature of the subject was used, as well as basic measures of descriptive statistics and a comparative analysis of both countries. The sources of empirical data are databases published by OECD and statistical offices of Estonia (est. statistikaamet) and Latvia (lav. Centrālā statistikas pārvalde).

Key words: Estonia; Latvia; pension security; Protestantism.