< Back

Zarys współpracy gospodarczej Polski oraz Korei Południowej

Outline of Economic Cooperation of Poland and South Korea

Magdalena Fryska-Son
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2019.157

Download (pdf)

Cytowanie: Fryska-Son, M. (2019). Zarys współpracy gospodarczej Polski oraz Korei Południowej. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 6 (11), 16-32.

Rosnącą rola gospodarek Azji oraz konieczność pozyskiwania rynków pozaeuropejskich sprawia, iż Polska stawia sobie za cel rozwój współpracy z partnerami azjatyckimi. Jednym z pozytywnych przykładów budowania takich relacji stanowi rozwijająca się współpraca gospodarcza Polski oraz jej partnera strategicznego, jakim jest Korea Południowa. Poniższy artykuł ma na celu scharakteryzowanie obecnej relacji, wskazanie barier wejścia na każdy z rynków oraz przedstawienie perspektywicznych obszarów współpracy. W pierwszej części artykułu zaprezentowana została charakterystyka gospodarki Korei. W drugiej części przedstawiono krótką historię stosunków gospodarczych polsko-koreańskich. Następnie opisano obecność przedsiębiorstw koreańskich w Polsce oraz przedsiębiorstw z kapitałem polskim na terenie Korei. Ostatnia część odpowiada na pytanie o możliwe kierunki rozwoju współpracy pomiędzy tymi krajami. W pracy wykorzystano analityczno-opisowe oraz historyczno-opisowe metody badawcze.

Słowa kluczowe: Korea Południowa; Polska; inwestycje przedsiębiorstw koreańskich; inwestycje przedsiębiorstw polskich; wymiana handlowa; kierunki rozwoju.

Outline of Economic Cooperation of Poland and South Korea

The growing role of Asian economies and the necessity to acquire non-European markets’ share means that Poland aims to develop cooperation with Asian partners. Therefore, the article is devoted to the positive example of building Polish economic relations with its strategic partner – South Korea. The article presents barriers to entry each market and prospective areas of cooperation. First part of the article explains characteristics of Korean economy. Second part shows the history of Polish-Korean economic relations. Next part presents Korean companies operating in Poland and companies with Polish capital on Korean market. Last part answers the question about possible cooperation directions between these two countries.

Key words: South Korea; Poland; Korean investment; Polish investment; commercial exchange; development directions.