< Back

Koszty prac badawczo-rozwojowych i ich wpływ na wartość firmy

R&D Expenses and Their Effects on Firm Value

Jozef Glova
Technical University of Košice, Slovak Republic
ORCID: 0000-0001-5972-7771

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2019.158

Download (pdf)

Cytowanie: Glova, J. (2019). R&D Expenses and Their Effects on Firm Value. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 6 (11), 33-42.

KODY JEL: G30, M21, M41

Pozytywny wpływ wartości niematerialnych na wyniki ekonomiczne i ogólnie wartość firmy jest dobrze udokumentowany w literaturze. W artykule badano, jaki rodzaj inwestycji jest bardziej znaczący z punktu widzenia wartości firmy. Zarówno zakup wartości niematerialnych, jak i własna inwestycja lub rozwój tego rodzaju aktywów są ważne w firmie. Do analizy sprawy wykorzystano dane panelowe 313 europejskich spółek giełdowych z czterech okresów. Badanie wykazało, że wydatki na badania i rozwój mogą w znaczący sposób wyjaśnić kapitalizację rynkową wybranych firm. Firma z wyższymi inwestycjami niematerialnymi ma zwykle wyższą kapitalizację rynkową, a inwestycja w wartości niematerialne i prawne jest nagradzana w postaci wyższego kapitału niematerialnego w ramach kapitalizacji rynkowej. W szczególności inwestycja w badania i rozwój jest oceniana znacząco i pozytywnie przez rynek.

Słowa kluczowe: wartości niematerialne; wartość biznesowa; badania i rozwój; wartości niematerialne i prawne; firmy intensywne niematerialnie

R&D Expenses and Their Effects on Firm Value

The positive impact of intangibles on economic performance and firm value in general is well documented in the literature. In the paper we research what kind of investment is more significant from the perspective of firm value. Either it is the purchase of intangible assets and own investment or development of these types of assets is important in a firm. To analyse the case, we use panel data of 313 European publicly traded companies from four time periods. The study finds that R&D expenses can significantly explain market capitalization of the selected companies. The study expresses that firm with higher intangible investment tends to have higher market capitalization and that investment in intangible assets is rewarded in the form of higher intangible capital as a part of the market capitalization. Specifically, the investment in the R&D is evaluated significantly and positively by the market.

Key words: Intangible Assets; Business Value; Research and Development; Intangible Fixed Assets; Intangible-intensive Firms.

Cytowanie: Glova, J. (2019). R&D Expenses and Their Effects on Firm Value. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 6 (11), 33-42.