< Back

Absolwenci kierunków ekonomicznych i zarządzania na rynku pracy

Economic and management universities graduates in labour market

Robert Menderak
Politechnika Częstochowska
ORCID: 0000-0002-4565-197X

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2019.159

Download (pdf)

Cytowanie: Menderak, R. (2019). Absolwenci kierunków ekonomicznych i zarządzania na rynku pracy. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 6 (11), 43-54.

KODY JEL: I23, J23

Celem referatu jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z wchodzeniem absolwentów studiów kierunków ekonomicznych i zarządzania na rynek pracy oraz oczekiwań podażowej strony rynku pracy wobec wykształconych przez uczelnie wyższe ekonomistów i menedżerów. Obecnie wchodzący na rynek pracy absolwenci uczelni to przedstawiciele młodszej grupy Pokolenia Y, milenialsi urodzeni między 1990 a 1997 rokiem oraz pierwsze osoby z pokolenia Z, post-milenialsi urodzeni po 1998 roku, dopiero wchodzący na rynek pracy. W ramach referatu dokonano przeglądu literatury z przedmiotowego zakresu, wskazując zarys głównych problemów, stanowiących wyzwania w kontekście funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych. W opinii badaczy są to pokolenia dobrze wyedukowane i świadome swoich możliwości, nie tylko materialnych, rozwojowych, lecz także psychicznych. Z drugiej jednak strony wchodzący na rynek ekonomiści i menedżerowie stanowią duże wyzwanie dla pracodawców, ponieważ wymagają znaczącej zmiany w podejściu do zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, zmiany kultury organizacji oraz jej wartości.

Słowa kluczowe: rynek pracy; absolwenci; zarządzanie; ekonomia; studia

Economic and management universities graduates in labour market

The purpose of this paper is to present key issues related to the entry of graduates of economic and management universities studies in labour market and the expectations of the supply side of the labour market against economists and managers educated by universities. In this moment graduates of the universities entering in labour market are representatives of the younger generation of Generation Y, millennials born between 1990 and 1997 and the first people of Generation Z, post-millennials born after 1998, only entering the labour market. As part of the paper, a review of the literature from the subject was made, outlining the main problems that constitute challenges in the context of the functioning of modern economic organizations. In the opinion of researchers, these are generations well educated and aware of their capabilities, not only material, developmental, but also psychological. On the other hand, economists and managers entering the market pose a big challenge for employers, because they require a significant change in the approach to managing the organization and human resources, changes in the organization culture and its value.

Key words: labour market; graduates; management; economy; universities