< Back

Brytyjska pomoc rozwojowa w latach 2000-2015

British official development assistance between 2000 and 2015

Aleksandra Anna Rabczun
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2019.160

Download (pdf)

Cytowanie: Rabczun, A. A. (2019). Brytyjska pomoc rozwojowa w latach 2000-2015. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 6 (11), 55-68.

KODY JEL: F53

Niniejszy tekst jest charakterystyką brytyjskiej pomocy rozwojowej w latach 2000-2015. Autorka rozpoczynając od kwestii teoretycznych przechodzi poprzez definicje i klasyfikację pomocy do zdefiniowania światowych donatorów. Dwuetapowa analiza jasno wskazuje, że Wielka Brytania to jeden z największych globalnych donatorów pomocy. Na mocy niniejszego wniosku budowana jest narracja wokół jej pozycji i priorytetów realizowanej polityki rozwojowej. Analiza sektorowa i geograficzna pokazują, że Wielka Brytania w badanych latach żywo angażowała się w realizację Milenijnych Celów Rozwoju oraz wspierała swój interes polityczny i gospodarczy poprzez wybór konkretnych odbiorców swoich środków zlokalizowanych w trzech obszarach geograficznych. Dzięki takiej konstrukcji tekstu możliwe było zmierzenie z celem jakim było przybliżenie czytelnikowi strategii brytyjskiej pomocy rozwojowej w XXI w.

Słowa kluczowe: pomoc rozwojowa; donatorzy; Wielka Brytania; liderzy; struktura geograficzna; struktura sektorowa.

British official development assistance between 2000 and 2015

This paper is short summary of British official development assistance in 2000-2015. The author starts with theoretician issues, definition of ODA and classification and then showing the world biggest donors. Two-stages analysis indicates that the United Kingdom is one of the biggest donor. Under this proposal, a narrative is built around its position and priorities of UK development policy. Analysis of sectors and geographical directions of flows shows that in 2000-2015 British are strongly involved in implementation of Millennium Goals and supported own politician and economics interests due to choosing specific recipients of ODA in three main regions.

Key words: economic socialization; financial knowledge; financial socialization; young adults