< Back

Strategies for Entry of French Enterprises into the Polish Market

Strategie wejścia francuskich przedsiębiorstw na rynek polski

Marie Sazerat
University of Orleans, France
Katarzyna Szymczyk
Czestochowa University of Technology, Poland
ORCID: 0000-0003-0869-2454

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2019.162

Download (pdf)

Cytowanie: Sazerat, M. i Szymczyk, K. (2019). Strategies for Entry of French Enterprises into the Polish Market. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 6 (11), 81-88.

Strategie wejścia francuskich przedsiębiorstw na rynek polski

Zasadniczym celem opracowania jest omówienie zagadnień związanych z internacjonalizacją francuskich firm na rynkach zagranicznych ze szczególnym uwypukleniem rynku polskiego. W artykule omówiono formy i zakres ekspansji francuskich przedsiębiorstw na polski rynek na podstawie dostępnych danych statystycznych i źródeł literatury naukowej. Przeprowadzono badanie ilościowe na podstawie kwestionariusza ankiety pośród grupy docelowej kobiet i mężczyzn w wieku 20-30 lat w celu uzyskania ich opinii jako potencjalnych konsumentów odnośnie produktów pochodzenia francuskiego. Wyniki badań własnych i wtórna analiza dostępnych danych pozwoliła wyciągnąć właściwe wnioski odnośnie funkcjonowania francuskich przedsiębiorstw na rynku polskim.

Słowa kluczowe: internacjonalizacja; strategie; przedsiębiorstwo; rynki; zarządzanie strategiczne

Strategies for Entry of French Enterprises into the Polish Market

The main objective of the study is to discuss issues related to the internationalization of French companies on foreign markets with particular emphasis on the Polish market. The paper discusses the forms and the scope of expansion of French enterprises into the Polish market on the basis of available statistic data and scientific literature sources. A quantitative survey was carried out, based on a questionnaire, among the target group of women and men aged 20-30 in order to learn their opinion as potential consumers about products of French origin. The results of own research and a secondary analysis of the available data allowed drawing the adequate conclusions regarding the functioning of French enterprises on the Polish market.

Key words: internationalization; strategies; enterprise; markets; strategic management