< Back

West Siberia – a challenging path from exploration to development: interaction between the state and regions

Zachodnia Syberia – trudna droga od ekstensyfikacji do rozwoju: interakcje centrum i regionu

Gennady Shafranov-Kutsev
Russian Academy of Education
Tyumen State University
ORCID: 0000-0001-7823-0525
Liudmila Simonova
Tyumen State University
ORCID: 0000-0003-4858-0940

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2019.163

Download (pdf)

Cytowanie: Shafranov-Kutsev, G. i Simonova, L. (2019). West Siberia – a challenging path from exploration to development: interaction between the state and regions. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 6 (11), 89-108.

JEL: R11, R58
 

Zachodnia Syberia – trudna droga od ekstensyfikacji do rozwoju: interakcje centrum i regionu

Obecna sytuacja niestabilności politycznej i stagnacji gospodarczej w Rosji jest nie tyle efektem braku zasobów (przy całym ich znaczeniu), co raczej braku wiarygodnego skoordynowanego współdziałania między centrum a regionami i wyraźnych strategicznych wytycznych dla rozwoju gospodarczego. Problem ten jest szczególnie dotkliwy dla obszarów wydobycia ropy naftowej i gazu. Zachodnia Syberia, w tym region Tiumeński jest tematem niniejszego opracowania. Jego celem jest określenie warunków, czynników i strategicznych kierunków rozwoju regionalnego. Państwo jest głównym aktorem w rosyjskim sektorze naftowym i gazowym, ale jego głównym celem nie jest poprawa efektywności rozwoju regionalnego, a maksymalny rozwój i wykorzystanie (w neokolonialnych formach) bazy zasobów regionu jako głównego dostawcy węglowodorów i źródła dochodów budżetowych. Autorzy wykorzystują metody analizy porównawczej oraz wyniki ankiety socjologicznej. Uzasadniają konieczność zmian instytucjonalnych dla przejścia od ekstensyfikacji na rzecz rozwoju strategii.

Słowa kluczowe: region; państwo; neokolonializm; ekstensyfikacja; rozwój

West Siberia – a challenging path from exploration to development: interaction between the state and regions

West Siberia – a challenging path from reclamation to development: interaction between the state and the regions The current situation of political destabilization and economic stagnation in Russia is defined not so much by the lack of resources (in all their significance) as by lack of both consistent and coordinated interaction of the state and the regions and strategic benchmarks of economical development. This problem is particularly acute for key oil and gas production territories. The West Siberia including the Tyumen region is the focus of this research. Its objective is to determine strategical directions, conditions and factors of the West-Siberian region development. Government is the main actor in the Russian oil and gas sector. However, most of the government's efforts are focused not on increasing the efficiency of the regional development, but on maximising, in a neo-colonial form, the resource base reclamation and usage in the region, which is the main source of hydrocarbons and profit for 77 the state. The authors use the comparative analysis methods and the results of sociological survey. They substantiate the need for institutional changes to transform the strategy of reclamation into the strategy of development.

Key words: region; state; neo-colonialism; reclamation; development