< Back

Rozwój rachunkowości a cyberprzestrzeń w społeczeństwie sieci

Accounting development and cyberspace in a network society

Tomasz Spychała
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ORCID: 0000-0002-2844-1583

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2019.164

Download (pdf)

Cytowanie: Spychała, T. (2019). Rozwój rachunkowości a cyberprzestrzeń w społeczeństwie sieci. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 6 (11), 109-118.

JEL: M41
 

Obecnie przemiany społeczno-gospodarcze, spowodowane rozwojem technologii informacyjnych, wpływają na postrzeganiu rzeczywistości przez interesariuszy. Standaryzacja kultury, globalizacja, decentralizacja społeczeństw, integracja regionów oraz automatyzacja życia są wyzwaniem dla współczesnej rachunkowości. Celem niniejszego opracowania jest odpowiedzenie na pytanie, czy istnieją powiązania między rozwojem rachunkowości a cyberprzestrzenią w ramach społeczeństwa sieci. W ramach rozważań dokonano analizy literatury polskiej oraz obowiązujących regulacji prawnych. W artykule odniesiono się do pojęcia społeczeństwa sieci, istoty cyberprzestrzeni, znaczenia informacji, jako nowego kluczowego zasobu w gospodarce, czynników determinujących rozwój rachunkowości oraz współczesnych zmian zachodzących w rachunkowości.

Słowa kluczowe: rozwój rachunkowości; cyberprzestrzeń; społeczeństwo sieci

Accounting development and cyberspace in a network society

Currently, socio-economic changes, which were caused by the development of information technologies, affect the reality perception by stakeholders. The culture standardization, globalization, societies decentralization, integration of regions and life automation are a challenge for modern accounting. The aim of this study is to answer the question whether there are links between the accounting development and cyberspace within the network society. The analysis was made based on Polish literature as well as applicable legal regulations. The article refers to the concept of network society, the essence of cyberspace, the importance of information as a new key resource in the economy, factors which determining the development of accounting and contemporary changes taking place in accounting.

Key words: accounting; cyberspace; the network society