< Back

Znaczenie kapitału społecznego w zrównoważonym rozwoju regionu przygranicznego

The role of social capital in sustainable development of a border region

Eulalia Skawińska
Uniwersytet Zielonogórski, e.skawinska@wez.uz.zgora.pl
ORCID: 0000-0002-4532-6835
Justyna Dynek
Uniwersytet Zielonogórski
ORCID: 0000-0002-0955-9041

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.166

Download (pdf)

Cytowanie: Skawińska, E. i Dynek, J. (2020). Znaczenie kapitału społecznego w zrównoważonym rozwoju regionu przygranicznego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7 (12), 5-22, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.166

KODY JEL: A13, B55, E71, Q01

Problemy badawcze pracy sformułowano jako następujące pytania: czy obecny poziom kapitału społecznego wspomaga/ogranicza kształtowanie zrównoważonego rozwoju w regionie przygranicznym Polski Zachodniej? Jakie zasoby tego kapitału odgrywają główną rolę w realizacji zrównoważonego rozwoju w gminach? Celem podstawowym pracy jest zbadanie poziomu i jakości kapitału społecznego w gminie Słubice w kontekście potrzeby wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju gminy. W realizacji celu pracy zastosowano metodę studiów literatury przedmiotu i innych źródeł wtórnych, opisu, ankietową, wizualizacji i statystyczną. Praca ma charakter teoretycznoempiryczny, a jej struktura zawiera wstęp, trzy części merytoryczne i zakończenie. Przyjęto, że do najważniejszych organizacji wpływających na kapitał społeczny w gminie należy samorząd terytorialny oraz szkoły i przedsiębiorstwa. Wobec tego w 2019 roku przeprowadzono badanie wśród podmiotów, dobranych w sposób celowy, z zastosowaniem ankiety bezpośredniej. Wyniki badania potwierdzają wykonanie celów pracy i pozytywną weryfikację hipotezy. Oceny respondentów wskazały, że poziom kapitału społecznego w badanej gminie prezentuje dobry poziom, ale istnieją rezerwy jego wzrostu, a luka strukturalna tkwiąca w zasobach tego kapitału wskazuje na potrzebę poprawy jego jakości, dla zmniejszenia zagrożenia w efektywnym wdrażaniu regionalnej strategii zrównoważonego rozwoju. W zakończeniu pracy sformułowano wnioski poznawcze i aplikacyjne.

Słowa kluczowe: kapitał społeczny; zrównoważony rozwój; architektura zasobów

The role of social capital in sustainable development of a border region

The research problem of this paper follows the questions, weather the current level of social capital supports or limits sustainable development in the border region of Western Poland, and which of its resources are crucial in implementing sustainable development in municipalities. The main objective of the research was to examine the level and quality of social capital in the municipality of Słubice, in the context of the regional strategy for sustainable development. The authors analyzed scientific literature and other secondary sources and applied the methods of description, survey, visualization and statistics. The paper is both theoretical and empirical in nature. It consists of an introduction, three analytic parts and a summary. We assumed that the most important organizations affecting social capital in the municipality are the local government, secondary schools and businesses. Therefore, a targeted direct survey was carried out in 2019 among representatives of these organizations. The results of the survey confirm the achievement of the objectives and the positive verification of the hypothesis. The respondents' assessments indicated that the level of social capital in the municipality of Słubice is good but there are key reserves for its growth. We were able to identify a structural gap in the resources of social capital in the region, indicating the need to improve its quality in order to foster an effective implementation of the regional sustainable development strategy. The summary of the work offers theoretical conclusions and practical recommendations.

Key words: social capital; sustainable development; stock of social capital