< Back

Narzędzia pomiaru czytelności sprawozdań narracyjnych

The tools of measuring the readability of narrative reports

Katarzyna Czajkowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, katarzyna.czajkowska@ue.poznan.pl
ORCID: 0000-0002-5118-9021

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.168

Download (pdf)

Cytowanie: Czajkowska, K. (2020). Narzędzia pomiaru czytelności sprawozdań narracyjnych. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7 (12), 33-52, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.168

KODY JEL: G14, M41

We współczesnej rachunkowości coraz więcej informacji jest prezentowanych za pomocą tekstu w tzw. sprawozdaniach narracyjnych. Sprawozdania służą komunikacji z interesariuszami, zatem aby mogły spełniać swoje funkcje powinny być czytelne. Przeprowadzenie oceny czytelności form narracyjnych dostarczanych przez system rachunkowości wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi. Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi pomiaru czytelności tekstu oraz ocena możliwości ich zastosowania w badaniu czytelności sprawozdań narracyjnych w języku polskim. Dla realizacji celu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury oraz analizę deskryptywną. W pierwszej części artykułu zastała zaprezentowana istota sprawozdawczości narracyjnej. Następnie zostało scharakteryzowane pojęcie czytelności wraz z odniesieniem do sprawozdań narracyjnych. Kolejna część dotyczy narzędzi pomiaru czytelności tekstu, takich jak wskaźnik mglistości tekstu, wskaźnik Flescha, wskaźnik Pisarka. Ponadto, zaprezentowano aplikację JASNOPIS. Finalnie został przedstawiony przykład wykorzystania ujętych w pracy narzędzi do oceny czytelności sprawozdania z działalności CCC S.A. za rok 2018. Udowodniono możliwość ich zastosowania do badania sprawozdań posługujących się narracją. Przyczynia się to do zwiększenia obiektywizmu pomiaru czytelności sprawozdań narracyjnych. Z przeprowadzonego badania sprawozdania z działalności wynika, że zawiera ono treści o znacznym stopniu trudności, zrozumiałe jedynie dla osób posiadających odpowiednie wykształcenie lub doświadczenie. O oryginalność artykułu stanowi zbiorcze przedstawienie i wyjaśnienie narzędzi obiektywnego pomiaru czytelności tekstów w kontekście badania czytelności sprawozdań narracyjnych wraz z zaprezentowaniem ich zastosowania.

Słowa kluczowe: czytelność; sprawozdawczość narracyjna; wskaźnik mglistości tekstu; wskaźnik Flescha; wskaźnik Pisarka; JASNOPIS.

The tools of measuring the readability of narrative reports

In modern accounting more and more information is presented by text in narrative reports. The aim of reports is communication with stakeholders so they should be readable to fulfill their functions. Evaluation of readability of narration forms requires suitable tools. The aim of the article is presenting the tools of measuring the readability of text and evaluation of possibilities of using them for examining the readability of narrative reports in Polish. In order to achieve the purpose formulated in this way the methods of critical literature study and descriptive analysis were adopted. In the first part of the article the essence of narration was presented. Then the term of readability was explained with references to narrative reports. The further part outlines the tools of measuring the readability of text, such as Fog Index, Flesch Reading Ease Score and Pisarek Index. What is more, the application JASNOPIS was presented. In the final part the example of using these tools to judge the readability of Annual Statements on operations of CCC S.A. for 2018 was shown. The originality of the article is a collective presentation and explanation of the tools for objective measurement of the readability of texts in the context of testing the readability of narrative reports with a presentation of their application.

Key words: readability; narrative reporting; Fog Index; Flesch Reading Ease Score; Pisarek Index; JASNOPIS.