< Back

Inteligentne specjalizacje a współdziałanie naukowo-biznesowe w województwie lubuskim

Smart specializations and scientific and business cooperation in the context of the Lubuskie Voivodeship

Karolina Gębska
Uniwersytet Zielonogórski, k.gebska@wez.uz.zgora.pl
ORCID: 0000-0002-9677-1277

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.169

Download (pdf)

Cytowanie: Gębska, K. (2020). nteligentne specjalizacje a współdziałanie naukowo-biznesowe w województwie lubuskim. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7 (12), 53-64, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.169

KODY JEL: M21

Celem niniejszego artykułu była analiza wyselekcjonowanych dla województwa lubuskiego inteligentnych specjalizacji w kontekście współdziałania naukowo-biznesowego województwa lubuskiego. Podstawą tej analizy były mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia województwa lubuskiego pod kątem innowacji, przedsiębiorczości i otoczenia biznesu oraz poziomu nauki, wiedzy i edukacji. Pierwsza część miała za zadanie scharakteryzować współdziałanie i jego rolę w działalności B+R. W drugiej części artykułu zostały zdefiniowane inteligentne specjalizacje oraz wyszczególnione i scharakteryzowane te z nich, które były dedykowane województwu lubuskiemu. W trzeciej z kolei analizie poddane zostało województwo lubuskie i jego potencjał innowacyjny na podstawie Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Źródłem informacji, z których korzystano w artykule były zasoby on-line bibliotek uczelni wyższych regionalne dokumenty strategiczne oraz Google Scholar. Metodą badawczą wykorzystaną w procesie badawczym była analiza źródeł literaturowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że województwo lubuskie posiada atuty sprzyjające innowacjom oraz wspieraniu działalności naukowo-biznesowej, dla której dedykowane są inteligentne specjalizacje. Co istotne, region ten potrafi ukształtować dobrze wykwalifikowaną kadrę naukową i cechuje się wysoką przedsiębiorczością. Utrzymanie działalności ludzi o wysokim potencjale w macierzystym regionie staje się wyzwaniem dla jednostek strategicznych regionu.

Słowa kluczowe: zarządzanie; inteligentne specjalizacje; województwo lubuskie; współdziałanie; nauka-biznes

Smart specializations and scientific and business cooperation in the context of the Lubuskie Voivodeship

The purpose of this article was to analyze the smart specialties selected for the Lubuskie Voivodeship in the context of scientific and business cooperation of the Lubuskie Voivodeship. The basis of this analysis were strengths and weaknesses as well as opportunities and threats of the Lubuskie Voivodeship in terms of innovation, entrepreneurship and business environment as well as the level of science, knowledge and education. The first part was to characterize cooperation and its role in R&D. In the second part of the article, smart specializations were defined, and those that were dedicated to the Lubuskie Voivodeship were specified and characterized. In the third consecutive analysis, the Lubuskie Voivodeship and its innovation potential were analyzed based on the Innovation Development Program of the Lubuskie Voiodeship. The source of information used in the article were online resources of university libraries, regional strategic documents and Google Scholar. The research method used in the research process was the analysis of literature sources. The analysis showed that the Lubuskie Voivodeship has advantages that favor innovation and support for scientific and business activities for which smart specializations are dedicated. Importantly, this region is able to shape wellqualified academic staff and is characterized by high entrepreneurship. Stopping the activity of people with high potential in the home region becomes a challenge for strategic units of the region

Key words: management; smart specializations; Lubuskie Voivodeship; cooperation; science-business