< Back

Anomia pracownicza – zjawisko patologiczne w sytuacji pracy

Employee anomy – a pathological phenomenon in a work situation

Renata Maciejewska
Uniwersytet Zielonogórski, r.maciejewska@wez.uz.zgora.pl
ORCID: 0000-0003-0008-389X
Barbara Maciejewska
Uniwersytet Zielonogórski, bmaciejewska00@gmail.com
ORCID: 0000-0002-8605-5445
Natalia Maria Maciejewska
Uniwersytet Zielonogórski, natamaciejewska2001@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2379-1055

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.170

Download (pdf)

Cytowanie: Maciejewska, R., Maciejewska, B. i Maciejewska, N.M. (2020). Inteligentne specjalizacje a współdziałanie naukowo-biznesowe w województwie lubuskim. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 12, s. 65-84, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.170

KODY JEL: M00, M1, M12

Anomia pracownicza jest jednym problemów, których skala i dynamika nie zostały dokładnie rozpoznane. Działy HR, które doświadczają zjawiska anomii, ale nie mają spójnej metody jej kontrolowania nie posiadają strategicznego planu obejmującego kompleksowe i skoordynowane działania, których celem jest rozwiązywanie problemów związanych z anomią pracowniczą. Podstawą efektywnego przeciwdziałania anomii pracowniczej i pomocy organizacjom już nią dotkniętych jest właściwe rozpoznanie problemu. W kontekście zarządzania przedsiębiorstwem anomię pracowniczą należy rozumieć jako systematyczne występowanie u pracowników lub częściej w grupach pracowniczych zachowań doprowadzających organizację do wymiernych strat finansowych. W artykule zaprezentowano niewielki fragment wyników badań własnych przeprowadzonych wśród pracowników z terenu województwa lubuskiego. Celem ogólnym badań była diagnoza zjawiska anomii pracowniczej. Cele szczegółowe określają pytania badawcze odnoszące się do rodzajów zachowań anomijnych ich motywów oraz usprawiedliwień stosowanych przez respondentów. Badania przeprowadzono metodą kwestionariuszową, techniką badawczą był indywidualny wywiad bezpośredni, przebiegający z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza wywiadu jako narzędzia badawczego. Według respondentów źródeł nieuczciwych zachowań pracowników wobec pracodawców należy doszukiwać się w braku doceniania przez przełożonych oraz niezadowoleniu z wysokości wynagrodzenia. Ponadto stwierdzono, że badani pracownicy zdają sobie sprawę z okradania swojego pracodawcy jednocześnie nie dostrzegają w swoim zachowaniu niczego nagannego stosując usprawiedliwienia. Uzupełnieniem prezentowanych badań ilościowych są trwające badania jakościowe, które pozwalają dotrzeć do świata znaczeń badanych, który zazwyczaj nie jest ujawniany w badaniach ilościowych.

Słowa kluczowe: zarządzanie; anomia pracownicza; organizacja; dewiacje pracownicze

Employee anomy – a pathological phenomenon in a work situation

Employee anomy is one of those problems whose scale and dynamics have not been accurately recognized. HR departments that experience the phenomenon of anomy, but do not have a consistent method of controlling it, do not have a strategic plan that includes comprehensive and coordinated actions aimed at solving problems related to employee anomy. The basis for effective prevention of employee anomy and assistance to organizations already affected by it is proper recognition of the problem. In the context of company management, employee anomy should be understood as the systematic occurrence of employees or more often in groups of employees behaviors that lead the organization to measurable financial losses. According to the research of Polish Employers of Poland, the main barrier to the increase in productivity and quality of work in Poland is the employee anomia socially inherited from real socialism, which blocks the emergence of an employee ethos and the resulting self-control. The article presents a small fragment of the results of own research conducted among employees from the Lubuskie Voivodeship. The general purpose of the research was to diagnose the phenomenon of employee anomy. Specific objectives set out research questions related to types of anomic behavior of their motives and justifications used by respondents. The research was carried out using the questionnaire method, the research technique was an individual direct interview using the standardized interview questionnaire as a research tool. According to respondents, sources of dishonest behavior of employees towards employers should be traced to the lack of appreciation by superiors and dissatisfaction with the amount of remuneration. In addition, it was found that the surveyed employees are aware of robbing their employers at the same time they do not see anything reprehensible in their behavior using justifications. The presented quantitative research is complemented by ongoing qualitative research that allows you to reach the world of respondents' meanings, which is usually not disclosed in quantitative research, understanding the perspective of the entities surveyed, reaching their point of view.

Key words: management; employee anomy; organization; deviant workplace behaviors