< Back

Model biznesu a dojrzałość przedsiębiorstw wytwórczych sektora maszyn rolniczych – badanie rudymentarne

Business Model of Manufacturing Enterprises of The Agricultural Machinery Sector – Rudimentary Research

Przemysław Niewiadomski
Uniwersytet Zielonogórski, p.niewiadomski@wez.uz.zgora.pl
ORCID: 0000-0002-2805-4671

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.171

Download (pdf)

Cytowanie: Niewiadomski, P. (2020). Model biznesu a dojrzałość przedsiębiorstw wytwórczych sektora maszyn rolniczych – badanie rudymentarne. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7 (12), 85-102, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.171

KODY JEL: E20, I12, E24

Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw, ich różnokierunkowość oraz pojawiające się kryzysy społeczno-ekonomiczne skupiły uwagę decydentów na poszukiwaniu nowych możliwości prowadzenia biznesu, które zwiększałyby tolerancję, niepewność i odporność na nieoczekiwane zdarzenia. W kontekście powyższego podjęto badania, których zasadniczym celem ustanowiono odpowiedź na pytanie: jakie mikrofundamenty, istotne z punktu widzenia dojrzałości, należy uwzględnić prokurując model biznesu polskich przedsiębiorstw wytwórczych działających w sektorze maszyn rolniczych? W nawiązaniu do tak nakreślonego celu jako działania niezbędne zarekomendowano: − na płaszczyźnie teoretycznej – wykorzystując metodę rekonstrukcji i interpretacji literatury przedmiotu – sprokurowanie pytań formułujących kierunek orientacji badanych przedsiębiorstw; mikrofundamenty kształtowanego modelu biznesu stanowiących o ich dojrzałości; − na płaszczyźnie koncepcyjnej – wypracowanie narzędzia badawczego w postaci arkusza oceny będącego wypadkową eksploracji piśmiennictwa oraz dyskusji wśród celowo dobranych ekspertów (metody inwentyczne). W prezentowanym badaniu uwzględniono takie kryteria, jak: warunki w jakich przyszło i przyjdzie działać producentom na rynku maszyn rolniczych, kształt i struktura sektora oraz przewidywane zachowania konsumentów. Za punkt odniesienia dla wyjaśnienia możliwych scenariuszy przyjęto z jednej strony perspektywy i tendencje w rozwoju nauki i praktyki zarządzania, z drugiej zaś rodzące się wyzwania, które niesie za sobą przyszłość. Opracowany w wyniku prowadzonych badań model może stanowić specyficzną formę poznania, pełniąc z jednej strony funkcje teoretyczne przez dostarczenie szczególnego obrazu rzeczywistości, z drugiej zaś funkcje praktyczne, będąc narzędziem w prowadzeniu badań empirycznych. Zgodnie z założeniami autora, wyniki badań mają stanowić podstawę świadomej drogi rozwoju biznesu, która polega na systematycznej ewaluacji własnych zasobów i możliwości w kontekście zmieniających się warunków i potrzeb organizacji i rynku. Pokazują szerszą perspektywę analizy i doskonalenia modelowania biznesu w kontekście wyzwań organizacji XXI wieku oraz dostarczają praktycznych wskazówek w tym zakresie.

Słowa kluczowe: model biznesu; mikrofundamenty dojrzałości; orientacja przedsiębiorstw; sektor maszyn rolniczych

Business Model of Manufacturing Enterprises of The Agricultural Machinery Sector – Rudimentary Research

The dynamic changes occurring in the environment of enterprises, as well as their multidirectionality and emerging socio-economic crises have focused the attention of decision-makers on seeking new business opportunities that would increase tolerance, uncertainty and resistance to unexpected events. In the context of the above, research has been taken up, the primary purpose of which has been an attempt to answer the following question: Which micro-foundations should be taken into consideration when establishing the business model of Polish manufacturing enterprises operating in the agricultural machinery sector? Referring to the goal outlined in this way, the following were recommended as actions necessary to be taken: − on the theoretical level – using the method of reconstruction and interpretation of the subject literature – selecting questions formulating the orientation direction of the surveyed enterprises; microfoundaments of the shaped business model determining their maturity; − on the project level – compiling a research tool in the form of an assessment sheet being a resultant of the literature study, and of a discussion among deliberately selected experts (inventory methods). The presented study involves such criteria as: conditions in which manufacturers will have to operate on the agricultural machinery market, and the shape and structure of the sector as well as anticipated consumer behaviour. On the one hand, perspectives and tendencies in the development of management science and practice have been adopted as a reference point for explaining possible scenarios, and on the other; the emerging challenges that the future entails

Key words: business model; maturity microfoundations; enterprise orientation; agricultural machinery sector