< Back

Socjalizacja finansowa w zbiorowości młodych dorosłych na przykładzie studentów ekonomii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Financial socialization in the population of young adults on the example of economics students from the University of Zielona Góra

Dorota Roszkowska-Hołysz
Uniwersytet Zielonogórski, d.roszkowska@wez.uz.zgora.pl
ORCID: 0000-0001-7701-6412
Anna Gąsiorek-Kowalewicz
Uniwersytet Zielonogórski, a.kowalewicz@wez.uz.zgora.pl
ORCID: 0000-0002-3340-9318

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.172

Download (pdf)

Cytowanie: Roszkowska-Hołysz, D. i Gąsiorek-Kowalewicz, A. (2020). Socjalizacja finansowa w zbiorowości młodych dorosłych na przykładzie studentów ekonomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7 (12), 103-126, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.172

KODY JEL: A20, D14, G40

Pojawiające się często problemy z finansami w okresie dorosłości, nierozumienie działania instytucji finansowych oraz nieumiejętność zarządzania osobistymi finansami, to bardzo często efekt braku kompetencji finansowych. Uczenie dzieci zarządzania pieniędzmi przygotowuje je do realiów finansowych, planowania i bezpieczeństwa finansowego w przyszłości. W celu określenia znaczenia socjalizacji finansowej w okresie dzieciństwa na zachowania finansowe w okresie wchodzenia w dorosłość przeprowadzono badanie ankietowe wśród studentów ekonomii na Uniwersytecie Zielonogórskim. W artykule dowiedziono, że socjalizacja finansowa dzieci odbywa się przez obserwację praktyk finansowych ich rodziców a także przez ich własne doświadczenie z wydatkowaniem pieniędzy w okresie dzieciństwa.

Słowa kluczowe: socjalizacja ekonomiczna; wiedza finansowa; socjalizacja finansowa; młodzi dorośli

Financial socialization in the population of young adults on the example of economics students from the University of Zielona Góra

Frequently occurring problems with finances during adulthood, misunderstanding of the operation of financial institutions and inability to manage personal finances are very often the result of a lack of financial competence. Teaching children to manage money prepares them for financial realities, planning and financial security in the future. In order to determine the importance of socialization during childhood on finance during the period of adulthood, a survey among economics students at the University of Zielona Góra. It has been proved in the article that financial socialization of children takes place through observation of their parents' financial practices as well as through their own experience with spending money during childhood.

Key words: economic socialization; financial knowledge; financial socialization; young adults