< Back

Przesłanki decyzji zakupowych e-klientów

Reasons of e-customer purchasing decisions

Anna Wasiluk
ORCID: 0000-0002-5980-333X
a.wasiluk@pb.edu.pl
Politechnika Białostocka
Elżbieta Wiśniewska
Specjalistka ds. e-commerce
Białystok

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.185

Download (pdf)

Cytowanie: Wasiluk, A, Wiśniewska, E. (2020). Przesłanki decyzji zakupowych e-klientów. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7(13), 155-172, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.185

KODY JEL: D 12, L 81, L86, M 15, M 21

W ostatnich latach handel elektroniczny stał się bardzo dynamicznie rozwijającym się kanałem dystrybucji Z pobocznego, lub też dodatkowego, sposobu zbytu towaru i usług zamienił się dla wielu przedsiębiorstw w główne źródło dostępu do klientów. Głównym celem artykułu było określenie stopnia wpływu zidentyfikowanych przesłanek na decyzje zakupowe e-klientów. Badanie przeprowadzono w pierwszym półroczu 2020 roku wśród 130 e-konsumentów. Posłużono się metodą CAPI i CAWI. Uzyskane wyniki zostały zakodowane, a następnie przy użyciu programu Statistica 13.1. dokonano ich analizy. Do weryfikacji hipotezy 1 i hipotezy 2 wykorzystano średnią arytmetyczną, medianę, dominantę oraz odchylenie standardowe. Do weryfikacji hipotezy 3 zastosowano test U Manna-Whitney’a. Zdaniem respondentów najistotniejszymi czynnikami leżącymi po stronie produktu wpływającymi na ich decyzje zakupowe w były jakość produktu oraz jego cena. Natomiast zdecydowanie najmniejsze znaczenie dla badanych miała rozpoznawalność produktu. Z kolei najistotniejszymi czynnikami po stronie sklepu internetowego była dla badanych jakość obsługi oraz opinia innych o sprzedającym. Według ankietowanych zdecydowanie najmniejszy wpływ na dokonanie zakupu w sklepie internetowym miał chat bezpośrednio z konsultantem sklepu. Różnice statystycznie istotne zostały stwierdzone tylko w nielicznych grupach ocen.

Słowa kluczowe: handel elektroniczny, e-handel, e-commerce, e-klient, e-konsument, decyzje zakupowe, zakupy internetowe.

Reasons of e-customer purchasing decisions

In recent years, e-commerce has become a very dynamically developing distribution channel. For many companies it has turned from a side or additional way of selling goods and services into the main source of access to customers. The main purpose of the text was to determine the degree of impact of the identified premises on the purchasing decisions of e-customers. The text is theoretical and empirical. Its structure includes an introduction, in which, first of all, five substantive parts were introduced - the essence of e-commerce, e-consumer behavior, research methodology, analysis of research results - premises influencing e-customer purchasing decisions lying on the product side, analysis research results - premises influencing e-customer purchasing decisions lying on the side of the online store and summaries. The tool used during data collection was a questionnaire. The CAPI method (using a paper questionnaire) and CAWI (using an on-line questionnaire available on the website www.survio.pl) were used. The survey was conducted in the first half of 2020 among 130 e-consumers. The obtained results were coded and then using the Statistica 13.1 program. they were analyzed. To verify hypothesis 1 and 2, the arithmetic mean, median, mode and standard deviation were used. The Mann-Whitney U test was used to verify hypothesis 3. According to the respondents, the most important factors on the product side influencing their purchasing decisions on the Internet were the quality of the product and its price. On the other hand, product recognition was of the least importance for the respondents. In turn, the most important factors lying on the side of the online store for the respondents were the quality of service and the opinion of others about the seller. According to the respondents, the chat directly with the store consultant had the least impact on making a purchase in an online store. Statistically significant differences were found only in a few groups of assessments.

Key words: electronic commerce, e-commerce, e-client, e-customer, purchasing decisions, internet shopping