< Back

Chiński model rozwojowy i jego możliwości aplikacyjne w krajach rozwijających się

Chinese development model and its application possibilities in developing countries

Michał Zaremba
ORCID: 0000-0001-9525-9100
michal.zaremba@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.186

Download (pdf)

Cytowanie: Zaremba, M. (2020). Chiński model rozwojowy i jego możliwości aplikacyjne w krajach rozwijających się. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7(13), 173-185, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.186

KODY JEL: F63, O2, O53

Chiński model rozwoju od lat wzbudza zainteresowanie zarówno badaczy, jak i decydentów. Sukces gospodarczy Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) rodzi pytanie nie tylko o szczególne cechy tego modelu, ale także o potencjał aplikacyjny i jego uniwersalność w stosunku do innych krajów rozwijających się. Jest to szczególnie ważne w przypadku tak zwanego Globalnego Południa, które od dziesięcioleci szuka skutecznej ścieżki rozwoju i dla którego obecne rozwiązania, promowane m.in. przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Bank Światowy, okazały się nieskuteczne i często szkodliwe. Niedawny kryzys finansowy oraz aktualne problemy polityczne, społeczne i gospodarcze krajów zachodnich ostatecznie podważają wiarę w anglosaski model kapitalizmu i neoliberalne rozwiązania jako jedyne skuteczne modele rozwoju i modernizacji. Dyskusja na temat możliwości wdrożenia chińskich rozwiązań oraz związanych z nimi kosztów i korzyści jest zatem uzasadniona i może stanowić punkt odniesienia do dalszej refleksji nad optymalną strategią rozwoju krajów rozwijających się. Głównym celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy chiński model rozwojowy może być zastosowany w innych krajach rozwijających się. Drugim celem jest identyfikacja cech charakterystycznych modelu chińskiego oraz jego wad i ograniczeń.

Słowa kluczowe: Chiny, chińska gospodarka, model rozwoju, kraje rozwijające się.

Chinese development model and its application possibilities in developing countries

The Chinese development model has been arousing the interest of both researchers and decision makers for years. The economic success of the PRC raises the question not only about the specific features of this model, but also about the application potential and its universality in relation to other developing countries. This is particularly important for so-called Global South, which for decades have been looking for an effective path of development, and for whom the current solutions, promoted, among others by the IMF and the World Bank, they proved to be ineffective and often counterproductive. In addition, the recent financed crisis and current political, social and economic problems of Western countries have finally undermined faith in the Anglo-Saxon model of capitalism and neoliberal solutions. The discussion on the possibilities of implementing Chinese solutions and the costs and benefits associated with them are therefore justifiable and can be a reference point for further reflection on the optimal development strategy of developing countries.

Key words: China, Chinese economy, development model, developing countries