< Back

Analiza działań antykryzysowych podczas pandemii COVID-19 w krajach Europy

Analysis of anti-crisis measures during the COVID-19 pandemic in European countries

Karolina Bolesta
ORCID ID: 0000-0002-9668-5782
kb83808@doktorant.sgh.waw.pl
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bartosz Sobik
ORCID ID: 0000-0001-8608-6746
bs68126@doktorant.sgh.waw.pl
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.176

Download (pdf)

Cytowanie: Bolesta, K., Sobik, B., (2020). Analiza działań antykryzysowych podczas pandemii COVID-19 w krajach Europy. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7(13), 18-30, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.176

KODY JEL: E66, G28, I18

Wybuch pandemii COVID-19 spowodował zaburzenie gospodarki światowej na niespotykaną dotąd skalę i zmusił rządy do podjęcia bezprecedensowych działań. Nagłe wystąpienie szoków podażowych i popytowych spowodowało, że realna stała się groźba pojawiania się trwałej recesji. W związku z tym rządy podjęły szereg działań antykryzysowych mających na celu ochronę miejsc pracy i zmniejszenie gospodarczych skutków pandemii wynikających z konieczności wprowadzenia czasowego zamknięcia gospodarek (z ang. lockdown). Niniejszy artykuł jest próbą wskazania najważniejszych postulatów, które powinny zostać wprowadzone w życie w celu minimalizacji negatywnych skutków pandemii COVID-19 w polskiej gospodarce. W tym celu posłużono się analizą działań antykryzysowych przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Austrii. Poddano gruntownej analizie zmiany koniunktury w tych krajach, a także sposoby na walkę z kryzysem wykorzystywane przez rządy tych państw. Podsumowaniem przeprowadzonej analizy są propozycje rozwiązań antykryzysowych dla Polski zamieszczone w ostatnim rozdziale. Artykuł ten wpisuje się w istniejącą lukę badawczą obejmującą sposoby walki z gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19 w krajach europejskich. Publikacja została sporządzona w oparciu o dane dotyczące wiosennej fazy pandemii w 2020 r.

Słowa kluczowe: COVID-19, tarcza antykryzysowa, gospodarka, kryzys, recesja, rekomendacje

Analysis of anti-crisis measures during the COVID-19 pandemic in European countries

The outbreak of COVID-19 pandemic has brought about the economic disorder which has never been the case before which resulted in taking unprecedented measures by the governments. The sudden occurring of supply and demand shocks made the threat of a permanent recession real. Therefore, governments have taken a number of anti-crisis efforts aimed at protecting jobs and reducing the economic impact of the pandemic resulting from the need to introduce a temporary lockdown. This article is an attempt to indicate the most important postulates that should be implemented in order to minimize the negative effects of the COVID-19 pandemic in the Polish economy. For this purpose, the analysis of anti-crisis measures carried out in Great Britain, Germany, France and Austria was used. The changes in the economic situation in these countries were thoroughly analyzed, as well as the methods of fighting the crisis used by the governments of these countries. The summary of this analysis are the proposed anti-crisis solutions for Poland. They are presented in the last chapter. This article is part of the existing research gap regarding ways concerning dealing with the economic effects of the COVID-19 in European countries. The publication was prepared based on data for the spring phase of the pandemic in 2020.

Key words: COVID-19, anti-crisis shield, economy, crisis; recession, recommendations