< Back

Operator zastępczy w dostawach realizowanych w ramach tzw. ostatniej mili

A substitution operator in deliveries within the last mile Logistics

Jarosław Brach
ORCID: 0000-0002-7615-3893
jaroslaw.brach@ue.wroc.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Marta Pawłowska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.177

Download (pdf)

Cytowanie: Brach, J., Pawłowska, M. (2020). Operator zastępczy w dostawach realizowanych w ramach tzw. ostatniej mili. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7(13), 31-42, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.177

KODY JEL: R4

Artykuł dotyczy celowości wprowadzenia tzw. operatora zastępczego w ramach dostaw realizowanych w systemach dostaw logistyki ostatniej mili. Obecnie jest to niezwykle ciekawe zagadnienie i zarazem sam temat badawczy. Z jednej strony w ostatnich latach zdecydowanie rośnie liczba przesyłek, szczególnie wysyłanych za pośrednictwem operatorów pocztowych i kurierskich. Z drugiej podmioty te dysponują określonymi zasobami ludzkimi i rzeczowymi, których wcale nie da się łatwo i szybko zwiększyć. Z trzeciej stale rosną wymagania odbiorców przesyłek. Z czwartej zaś wzrost liczby przekazywanych przesyłek źle wpływa na obciążenie dostępnej infrastruktury drogowej oraz towarzyszące temu emisje hałasu i zanieczyszczeń. W związku z tym pewną propozycją ułatwienia, potanienia, przyspieszenia, uelastycznienia takich dostaw oraz uczynienia ich bardziej proekologicznymi może być właśnie wprowadzenie operatora zastępczego. Badania oparto na analizie dotychczasowych strategii stosowanych w tej dziedzinie przez poszczególnych operatorów i na tej podstawie zaproponowania konkretnych rozwiązań, z których przynajmniej część da się dość szybki i łatwo implementować.

Słowa kluczowe: logistyka ostatniej mili, nowe rozwiązania organizacyjne, operator zastępczy.

A substitution operator in deliveries within the last mile Logistics

The article concerns the advisability of the introducing of the substitution operator as part of deliveries in last mile logistics delivery systems. Currently, it is an extremely interesting issue and a research topic at the same time. On the one hand, the number of sent items have been growing significantly for some recent years, in particular the number of packages sent via postal and courier operators. On the other hand, these companies have specific human and material resources that cannot be easily and quickly increased. From the third, the requirements of the recipients of parcels are constantly increasing. On the fourth, the increase in the number of shipments delivered has a negative impact on the available road infrastructure capacity and the accompanying emissions of noise and pollution. Therefore, the introduction of a substitution operator may be a proposal to facilitate, accelerate and make such deliveries cheaper, more flexible and more environmentally friendly. The research was based on an analysis of the existing strategies used in this field by individual operators and on this basis, proposing specific solutions, at least some of which can be quite quickly and easily implemented.

Key words: last mile logistics, new organizational solutions, substitution operator