< Back

Reakcja Europejskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Polskiego na kryzys pandemiczny

The response of European Central Bank and National Bank of Poland to the pandemic crisis

Małgorzata Czuchryta
ORCID:0000-0002-9477-268X
Narodowy Bank Polski
Patrycja Kowalik
ORCID:0000-0002-0728-7345
Narodowy Bank Polski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.178

Download (pdf)

Cytowanie: Czuchryta, M., Kowalik, P. (2020). Reakcja Europejskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Polskiego na kryzys pandemiczny. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7(13), 43-59, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.178

KODY JEL: E50, E52, E58

Wstrząs gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19 ma charakter szoku podażowopopytowego, który dotknął gospodarkę strefy euro oraz Polski. W odpowiedzi na negatywne skutki pandemii, Europejski Bank Centralny oraz Narodowy Bank Polski podjęły decyzje, które były ukierunkowane na dostarczenie płynności w sektorze bankowym. W niniejszym artykule, na podstawie analizy informacji, komunikatów i aktów prawnych, porównano działania obu banków centralnych (w okresie od 12 marca do 23 listopada 2020r.), przy uwzględnieniu odmiennych uwarunkowań prowadzonej polityki pieniężnej. Zawarta w artykule analiza porównawcza działań EBC i NBP jest szczególnie ważna obecnie, kiedy zerowe stopy procentowe są powszechnie stosowane, a wśród badaczy jest toczona dyskusja dotycząca efektywności konwencjonalnej i niekonwencjonalnej polityki pieniężnej. W części pierwszej artykułu przedstawiono instrumenty polityki monetarnej wykorzystane przez EBC. W części drugiej zawarto omówienie działań podjętych przez NBP. W części trzeciej zaprezentowano podsumowanie porównujące reakcje obu banków na kryzys wywołany pandemią COVID-19.

Słowa kluczowe: kryzys pandemiczny, Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski, polityka pieniężna, polityka monetarna, standardowe instrumenty, niestandardowe instrumenty

The response of European Central Bank and National Bank of Poland to the pandemic crisis

COVID-19 pandemic caused supply and demand shock, that has hit euro area and polish economies. In response to negative effects of the pandemic, European Central Bank and National Bank of Poland took decisions to increase the liquidity in the banking sectors. This article compared the monetary policies of ECB and NBP, taking into account different macroeconomic situation. The comparison was based on information, press releases and legal acts from 12th March to 23rd November 2020. The conclusions of this article are significant, especially nowadays, when zero interest rates are becoming the new normal and researchers are considering differences inefficiency of conventional and non-conventional monetary policies. The paper consists of an introduction, two parts and a summary. In the first part, the monetary policy instruments of ECB were presented. In the second part, the measures used by NBP were discussed. The third part is the summary, which consists comparison of both banks’ reactions to pandemic crisis. 

Key words: pandemic crisis, European Central Bank, National Bank of Poland, monetary policy, standard instruments, non-standard instruments