< Back

Czynniki kreujące kompetencję relacyjną MŚP we współpracy międzyorganizacyjnej

Factors creating the relational competence of SME in inter-organizational cooperation

Klaudia Gajda
ORCID: 0000-0001-6391-8634
k.gajda@sd.uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.179

Download (pdf)

Cytowanie: Gajda, K. (2020). Czynniki kreujące kompetencję relacyjną MŚP we współpracy międzyorganizacyjnej. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7(13), 60-73, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.179

KODY JEL: M31, M54

Przedsiębiorstwa współpracujące z partnerami biznesowymi nieustannie poszukują sposobów i instrumentów, za sprawą których wyróżnią się na wysoce rozwiniętym i konkurencyjnym rynku, co w rezultacie przełoży się na ich sukces. Jednym z takich instrumentów jest kompetencja relacyjna. Celem artykułu jest przedstawienie szeregu czynników kreujących kompetencję relacyjną małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich znaczenia w tworzeniu wymiernych korzyści we współpracy międzyorganizacyjnej. Ma to swoje uzasadnienie zwłaszcza w zmiennych warunkach otoczenia, gdzie pomyślne prosperowanie oraz utrzymanie się przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku może być konsekwencją właściwego wykorzystania umiejętności kadry menedżerskiej i zasobów przedsiębiorstwa w relacjach z podmiotami zewnętrznymi.

Słowa kluczowe: kompetencja relacyjna, czynniki, menedżer, współpraca

Factors creating the relational competence of SME in inter-organizational cooperation

Enterprises cooperating with business partners are constantly looking for ways and instrumental, thanks to which they will stand out in a highly developer and competitive market, which will translate into their success. One of such instruments is relational competence. The aim of the article is to present a number of factors that create the relational competence of small and medium-sized enterprises and their importance in creating measurable benefits in interorganizational cooperation. This is justified especially in changing conditions of the environment, where the successful prospering and maintenance of enterprises on the competitive market may be a consequence of the proper use of managerial skills and the company’s resources in relations with external entities.

Key words: relational competence, factors, manager, cooperation