< Back

Ekwadorski handel zagraniczny owocami jadalnymi w latach 2008-2018

Ecuador’s foreign trade in edible fruit in 2008-2018

Kamil Majcher
ORCID: 0000-0003-2403-5614
kamilma@onet.pl
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.181

Download (pdf)

Cytowanie: Majcher, K. (2020). Ekwadorski handel zagraniczny owocami jadalnymi w latach 2008- 2018. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7(13), 93-107, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.181

KODY JEL: F14, Q17

Problematyka handlu zagranicznego w polskiej literaturze ekonomicznej jest stosunkowo często poruszana. Brakuje jednak publikacji o danej tematyce dotyczących Ekwadoru, dla którego handel zagraniczny produktami sektora rolno-spożywczego takimi jak owoce jadalne stanowi fundamentalne znaczenia gospodarcze. Ważnym i potrzebnym elementem badania handlu zagranicznego owocami jadalnymi Ekwadoru jest jego analiza w ujęciu towarowym i geograficznym, oraz ocena jego rozwoju na podstawie modelu handlu wewnątrzgałęziowego. Celem artykułu jest wykazanie zmian w handlu zagranicznym owocami jadalnymi Ekwadoru na podstawie analizy wyników handlowych w latach 2008-2018. Na potrzeby badania wykorzystano narzędzia w postaci Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów (Standard International Trade Classification – SITC), indeks Grubela-Lloyda oraz wskaźniki: dynamiki zjawisk i udziału procentowego. Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że w latach 2008-2018 owoce i orzechy, świeże i suszone (z wyłączeniem olejów orzechowych) odnotowały wzrost udziału w podsegmencie ,,warzywa i owoce’’ odpowiednio o 4,58 p.p. (eksport) i 12,71 p.p. (import). Natomiast eksport głównego produktu handlowego – świeżych i suszonych bananów zdecydowanie się zdynamizował generując wzrost strumieni handlu na poziomie 96,22%. Analiza intensywności wymiany wewnątrzgałęziowej wykazała, iż w badanym okresie nie stanowiła głównej formy ekwadorskiego handlu zagranicznego owocami jadalnymi jak i sektora rolno-spożywczego ogółem. Świadczy o tym obliczony niski poziom indeksu Grubela-Lloyda na przestrzeni badanego okresu oraz zachodząca jego tendencja zniżkowa. W latach 2008-2018 odnotowano spadek indeksu na poziomie: 2,11 p.p. (owoce jadalne) i 20,60 p.p. (sektor rolno-spożywczy ogółem).

Słowa kluczowe:handel zagraniczny; handel wewnątrzgałęziowy; owoce jadalne; Ekwador

Ecuador’s foreign trade in edible fruit in 2008-2018

The issue of foreign trade in Polish economic literature is relatively common. However, there are no publications on a given topic regarding Ecuador, for which foreign trade in agri-food products such as edible fruit is of fundamental economic importance. An important and necessary element of the study of foreign trade in Ecuador's edible fruit is the analysis of the assortment and geographical structure. Also the assessment of its development on the basis of the intra-industry trade model. The purpose of the article is to show changes in foreign trade in Ecuador's edible fruit based on the analysis of trade results in 2008-2018. Tools in the form of the International Classification of Goods – SITC, Grubel-Lloyd index, indicators of the dynamics of phenomena and percentage were used. The study showed that in the period under review, fruit and nuts, fresh and dried (excluding nut oils) recorded an increase in the share in the vegetables and fruits subsection by 4,58 p.p. (export) and 12,71 p.p. (import). On the other hand, the export of the main commercial product - fresh and dried bananas has become more dynamic, generating an increase in trade flows of 96,22%. The analysis of the intensity of intra-industry trade showed that in the analyzed period it was not the main form of Ecuadorian foreign trade in edible fruit and the total agri-food sector. This is evidenced by the calculated low level of the Grubel-Lloyd index and its declining tendency. In the years 2008-2018 the index decreased at the level of: 2.11 p.p. (edible fruit) and 20.60 p.p. (total agrifood sector).

Key words: foreign trade; intra-industry trade; edible fruit; Ecuador