< Back

Stosunek przedstawicieli Pokolenia Y wobec praktyk budowania marki pracodawcy

Attitude of Generation Y representatives towards employer branding practices

Weronika Muszyńska
ORCID: 0000-0001-8388-6342
email: wm83763@doktorant.sgh.waw.pl
Szkoła Doktorska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.182

Download (pdf)

Cytowanie: Muszyńska, W. (2020). Stosunek przedstawicieli Pokolenia Y wobec praktyk budowania marki pracodawcy. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7(13), 108-122, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.182

KODY JEL: M1, M12

Pracodawcy zauważając, że obecnie coraz trudniej jest pozyskać utalentowanego i lojalnego pracownika z Pokolenia Y, podejmują działania ukierunkowane na zbudowanie atrakcyjnej marki, która stanie się ich wizytówką. Chociaż termin „marka pracodawcy” nie został precyzyjnie zdefiniowany w polskiej literaturze naukowej, to w ciągu ostatnich lat znacząco zyskał na znaczeniu, co stanowi uzasadnienie podjęcia tego tematu. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, a jej struktura zawiera wstęp, trzy rozdziały teoretyczne, prezentację wyników badań oraz zakończenie. Jej głównym celem było zbadanie stosunku przedstawicieli Pokolenia Y wobec praktyk w zakresie budowania marki pracodawcy. Do celów szczegółowych należało określenie wpływu posiadanego przez nich wykształcenia i doświadczenia zawodowego na chęć włączania się w inicjatywy z zakresu employer brandingu, a także wskazanie jakie zdaniem Milenialsów są najskuteczniejsze sposoby budowania marki pracodawcy, w które sami chcieliby się włączyć. Dla realizacji celu pracy posłużono się metodą studiów literatury przedmiotu i innych źródeł wtórnych oraz badaniami ilościowymi z zastosowaniem kwestionariusza ankiety. Wyniki badań potwierdziły wykonanie celów pracy. Respondenci posiadający rozległe doświadczenie zawodowe wyrażają chęć włączenia się w proces budowania marki pracodawcy w ograniczonym zakresie (m.in. poprzez organizację dni otwartych), z kolei posiadane przez nich wykształcenie nie stanowi zmiennej wpływającą na ich udział w inicjatywach employer brandingowych. W zakończeniu pracy sformułowano wnioski i ograniczenia zastosowanej metody badawczej.

Słowa kluczowe: Pokolenie Y; marka pracodawcy; rynek pracy; wykształcenie; doświadczenie zawodowe

Attitude of Generation Y representatives towards employer branding practices

Employers, noticing that today it is more and more difficult to find a talented and loyal employee from the Y Generation, take steps to build an attractive brand that will become their showcase. The term "employer's brand" has not been precisely defined in Polish scientific literature, but it has significantly gained in importance in recent years, which justifies taking up this topic. The work is theoretical and empirical, and consists of an introduction, three theoretical chapters, a presentation of research results and a conclusion. Its main goal was to indicate the attitude of the representatives of Generation Y towards employer branding practices. The specific objectives included determining the impact of education and professional experience on the willingness to join the initiatives in the field of employer branding as well as an indication of what in the opinion of Millennials are the most effective ways of building the employer's brand, in which they would like to join. To achieve the aim of the work, the method of studies of the literature on the subject and other secondary sources was used, as well as quantitative research with the use of a questionnaire. The test results confirmed the fulfillment of the objectives of the study. Respondents with even extensive professional experience express their willingness to participate in the process of building the employer's brand to a limited extent (e.g. by organizing open days), while their education is not a variable affecting their participation in employer branding initiatives. At the end of the work, conclusions and limitations of the applied research method were formulated.

Key words: Generation Y; employer brand; labor market; education; professional experience