< Back

Luka w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn powyżej 50 roku życia w Polsce

Employment gap of women and men over 50 in Poland

Anna Niewiadomska
ORCID: 0000-0002-7919-7621
a.niewiadomska@wez.uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.183

Download (pdf)

Cytowanie: Niewiadomska, A. (2020). Luka w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn powyżej 50 roku życia w Polsce. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7(13), 123-135, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.183

KODY JEL: J11, J14, J21

Proces starzenia się ludności niesie ze sobą istotne konsekwencje dla rynku pracy w postaci deficytu zasobów pracy i zmianę ich struktury wiekowej. Podniesienie stopnia wykorzystania potencjału zawodowego osób ze starszych roczników wieku niemobilnego stało się jednym z priorytetów aktywnej polityki rynku pracy w krajach europejskich. Celem artykułu jest określenie luki w zatrudnieniu ze względu na płeć w subpopulacji 50+ w Polsce oraz identyfikacja głównych źródeł tego zjawiska. Pierwsza część artykułu zawiera krótką charakterystykę współczesnego rynku pracy, w części drugiej przeprowadzono analizę poziomu aktywności zawodowej osób w wieku 50-64 lat. W artykule wykorzystano analizę danych zastanych.

Słowa kluczowe: Rynek pracy, aktywność zawodowa, luka w zatrudnieniu

Employment gap of women and men over 50 in Poland

The aging process of the population brings with it significant consequences for the labour market in the form of a deficit of labour resources and a change in their age structure. Increasing the use of the professional potential of people from older age groups of immobile age has become one of the priorities of active labor market policy in European countries. The purpose of this article is to determine the gender employment gap in the 50+ subpopulation in Poland and to identify the main sources of this phenomenon. The first part of the article contains a short description of the modern labor market, in the second part an analysis of the level of economic activity of people aged 50-64 was carried out. The article uses the analysis of existing data.

Key words: labor market, professional activity, employment gap