< Back

Ekologizacja ostatniej mili od strony taborowej

Ecologization of the van fleet strategy within the framework of the last mile deliveries

Jarosław Brach
ORCID: 0000 0002 7615 3893
jaroslaw.brach@ue.wroc.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bartosz Wojtowski
bwojtowski@usk.wroc.pl
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.188

Download (pdf)

Cytowanie: Brach, J., Wojtowski, B., (2021) Ekologizacja ostatniej mili od strony taborowej. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 8(14), 5-23, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.188

KODY JEL: R4

W artykule autorzy podjęli niezwykle dzisiaj aktualną problematykę, jaką jest wprowadzanie proekologicznego taboru samochodowego na paliwa alternatywne i z alternatywnymi, w pełni elektrycznymi zespołami napędowymi w miejskich dostawach realizowanych w ramach tzw. ostatniej mili. Cel polegał na stwierdzeniu, czy obecnie w polskich warunkach kosztowych i prawnych wprowadzenie takiego taboru wykazuje uzasadnienie ekonomiczne. Dane do artykułu pochodzą z badań autorskich, wykonanych przez zespół w ramach projektu dotyczącego celowości wprowadzenia w polskich miastach idei tzw. zielonego inteligentnego miasta.

Słowa kluczowe: dostawy w ramach ostatniej mili, ekologizacja taboru samochodowego

Ecologization of the van fleet strategy within the framework of the last mile deliveries

In the article, the authors dealt with the issues that are extremely current today, as is the introduction of a pro-ecological van fleet using alternative fuels and with alternative, fully electric power units in urban del iveries under the so called last mile. The aim was to determine whether the introduction of such vehicles currently demonstrates economic justification in the Polish cost and legal conditions. The data for the article comes from the author's research carri ed out by the team as a part of the project on t h e purposefulness of introducing the so called green smart city.

Key words: last mile deliveries, ecologization of the van fleet strategy

Submitted: 2020-12-13, Reviewed: 2021-01-25, Accepted: 2021-01-30, Published: 2021-03-24