< Back

Fundusze strukturalne i inwestycyjne Unii Europejskiej jako narzędzie rozwoju podlaskich mikroprzedsiębiorstw


Klaudia Burnos
kla.burnos@gmail.com
Centrum Rozwoju Biznesu

Anna Tomaszuk
ORCID: 0000-0002-2675-0323
a.tomaszuk@pb.edu.pl
Politechnika Białostocka

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.189

Download (pdf)

Cytowanie: Burnos, K., Tomaszuk, A., (2021). Fundusze strukturalne i inwestycyjne Unii Europejskiej jako narzędzie rozwoju podlaskich mikroprzedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 8(14), s. 24-39. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.189

KODY JEL: L26, L32

Mikroprzedsiębiorstwom, które stanowią najliczniejszą grupę podmiotów działających na lokalnych rynkach, nieustannie stawianych jest wiele wyzwań. Zaliczyć do nich można między innymi osiągnięcie i utrzymanie konkurencyjności oraz efektywności, wykorzystanie możliwości, jakie oferują nowe technologie, a także konieczność funkcjonowania w ciągle zmieniającym się otoczeniu – czego przykładem jest nowa rzeczywistość pandemiczna. Funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw w wysokim stopniu warunkowane jest przynależnością do Unii Europejskiej, bardzo ważnym bowiem obszarem strategii gospodarczej krajów UE jest kreowanie oraz pomoc we wzroście przedsiębiorczości poszczególnych gospodarek. UE oferuje szereg różnych środków finansowych dla osób, które chcą założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą. Celem głównym artykułu było sformułowanie rekomendacji w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE w rozwoju podlaskich mikroprzedsiębiorstw. Praca składa się, oprócz wstępu, z czterech części merytorycznych i zakończenia. Do realizacji celów oraz weryfikacji postawionych hipotez zastosowano metodę studiów literatury oraz metodę ankietową. Przeprowadzone na próbie stu mikroprzedsiębiorców badanie miało charakter pilotażowy.

Słowa kluczowe: fundusze strukturalne, fundusze inwestycyjne, Unia Europejska, mikroprzedsiębiorstwa

Structural and investment funds of the European Union as a tool for the development of Podlasie micro-enterprises

Micro-enterprises, which constitute the largest group of entities operating on local markets, are constantly facing many challenges, which include, among others, achieving and maintaining competitiveness and efficiency, using the opportunities offered by new technologies. What is more they need to operate in a constantly changing environment, especially nowadays during the new pandemic reality. The functioning of microenvironments depends to a large extent on belonging to the European Union, as a very significant area of the economic strategy of the EU countries is the creation as assistance in the growth of entrepreneurship in individual national economies. The EU offers a number of different financial resources for people who want to set up or develop a business. The main purpose of this paper was to formulate recommendations on the use of EU structural and investment funds in the development of Podlasie micro-enterprises. The paper consists, apart from the introduction, of four meritorical parts and the conclusion. The method of studying the literature on the subject and other secondary sources as well as the survey method were used to achieve the goals and verify the hypotheses. The research was carried out on a sample of one hundred microentrepreneurs and was a pilot nature.

Key words: structural funds, investment funds, European Union, micro-enterprises

Submitted: 2021-02-04, Reviewed: 2021-02-15, Accepted: 2021-03-02, Published: 2021-03-24