< Back

Partycypacja społeczna – przypadek podregionu tyskiego


Agnieszka Ganiek
ORCID: 0000-0001-8639-2794
agnieszka.ganiek@edu.uekat.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.190

Download (pdf)

Cytowanie: Ganiek, A. (2021). Partycypacja społeczna – przypadek podregionu tyskiego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 8(14), 40-49. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.190

KODY JEL: J18

Samorządy i organizacje pozarządowe dążą do tworzenia i realizacji lokalnych polityk poprzez co stają się naturalnymi partnerami. Partycypacja społeczna ulega ciągłej ewolucji nie tylko praktycznej, ale również legislacyjnej. Przebieg procesu wdrażania mechanizmów partycypacji społecznej w gminach w głównej mierze zależy od wiedzy i woli decydentów oraz determinacji lokalnych grup społecznych. Celem artykułu jest określenie jakie narzędzia partycypacji społecznej wykorzystywane są przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru podregionu tyskiego, a także próba identyfikacji barier współpracy z perspektywy organizacji pozarządowych oraz samorządu terytorialnego. Podczas przygotowywania niniejszego artykułu dokonano krytycznej analizy literatury przedmiotu i innych źródeł wtórnych oraz przeprowadzono osobiste wywiady telefoniczne. Artykuł ma charakter teoretycznoempiryczny i składa się ze wstępu, dwóch części merytorycznych i podsumowania, w którym sformułowano wnioski poznawcze i aplikacyjne.

Słowa kluczowe: partycypacja społeczna, inicjatywa lokalna, konkursy ofert, budżet obywatelski, NGO, JST

Social participation - the case of the Tychy subregion

Local governments and non-governmental organizations strive to create and implement local policies, which makes them natural partners. Social participation is constantly evolving, not only in practice, but also in legislation. The course of the process of implementing social participation mechanisms in communes largely depends on the knowledge and will of decisionmakers and the determination of local social groups. The goal of the article is to determine what tools of social participation are used by local government units from the Tychy subregion, as well as an attempt to identify barriers to cooperation from the perspective of non-governmental organizations and local government. During the preparation of this article, a critical analysis of the literature on the subject and other secondary sources as well as personal telephone interviews was performed. The article is theoretical and empirical in nature and consists of an introduction, two substantive parts and a summary in which cognitive and application conclusions were formulated.

Key words: social participation, local initiative, call for proposals, civic budget, NGO, JST

Submitted: 2020-12-22, Reviewed: 2021-01-09, Accepted: 2021-01-30, Published: 2021-03-24