< Back

Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 (jako wystąpienie siły wyższej) na zadłużenie Polaków


Robert Jeżewski
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
w Przemyślu
ORCID: 0000-0002-4095-4066
rob.jezewski@gmail.com

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.191

Download (pdf)

Cytowanie: Jeżewski, R. (2021). Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 (jako wystąpienie siły wyższej) na zadłużenie Polaków. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 8(14), s 50-64. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.191

KODY JEL: A14, D14

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, że wybuch pandemii spowodował wyrobienie nawyku oszczędzania u zadłużonych. Nie jest to oczywiście nawyk oszczędzania rozumiany jako wyuczony w aspekcie ekonomicznym, ale nawyk „oszczędzania wymuszonego”, który jest następstwem działań związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (siły wyższej). Dzięki sile wyższej powstaje nawyk gromadzenia oszczędności tzw. oszczędzanie wymuszone i jest ono spowodowane brakiem możliwości wydania środków zgromadzonych na inny cel z powodu wystąpienia siły wyższej. Są to środki pieniężne, które byłyby wydane na potrzeby nie związane z oszczędzaniem, ale na przyjemności (wyjście do kina, restauracji, zamówienie jedzenia, itp.), lub inne potrzeby związane z codziennym funkcjonowaniem (zamówienie taksówki, zakup paliw lub biletu parkingowego).

Słowa kluczowe: koronawirus SARS-CoV-2, zadłużenie, oszczędzanie wymuszone

The impact of the SARS-CoV-2 coronavirus (as an occurrence of force majeure) on the debt of Poles

The aim of this article is to show that the outbreak of the pandemic led to the habit of saving in those in debt. Of course, this is not a habit of saving understood as learned in economic terms, but a habit of "forced saving", which is a consequence of actions related to limiting the spread of coronavirus (force majeure). Thanks to force majeure, the habit of accumulating savings, the called forced saving and it is caused by the inability to spend the funds collected for another purpose due to force majeure. This is money that would be spent on purposes not related to saving, but for pleasures (going to the cinema, restaurant, ordering food, etc.), or other needs related to everyday functioning (ordering a taxi, buying fuel or buying parking ticket).

Key words: SARS-CoV-2 coronavirus, debt, forced saving

Submitted: 2020-12-13, Reviewed: 2021-01-03, Accepted: 2021-01-30, Published: 2021-03-24