< Back

Program "Rodzina 500+" w opinii mieszkańców województwa lubelskiego


Wioleta Kuflewska
ORCID: 0000-0003-3534-3647
w.kuflewska@dydaktyka.pswbp.pl
Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej

Martyna Lichaczewska-Ziemba
ORCID: 0000-0002-5580-3981
martyna.lichaczewska@wp.pl
Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.192

Download (pdf)

Cytowanie: Kuflewska, W., Lichaczewska-Ziemba, M. (2021). Program "Rodzina 500+" w opinii mieszkańców województwa lubelskiego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 8(14), 65-75. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.192

KODY JEL: B55

Niniejszy artykuł odnosi się do zagadnienia polityki socjalnej prowadzonej przez polski rząd, a konkretnie programu ,,Rodzina 500+”, który powstał w celu finansowego wsparcia polskich rodzin. Koncepcja programu ulega ciągłym zmianom ze względu na narastające potrzeby społeczeństwa. Głównym celem artykułu jest uzyskanie informacji zwrotnej na temat tego, jak mieszkańcy województwa lubelskiego pobierający świadczenie „Rodzina 500+” postrzegają program. W publikacji zaprezentowano rozważania teoretyczne, jak również badania empiryczne dotyczące programu „Rodzina 500+” w opinii gospodarstwach domowych, które otrzymują świadczenie oraz zamieszkują teren województwa lubelskiego.

Słowa kluczowe: polityka socjalna; świadczenie socjalne; program Rodzina 500+; finanse gospodarstw domowych; polska rodzina

The "Family 500+" program in the opinion of the inhabitants of the Lubelskie Voivodeship

This article refers to the issue of social policy conducted by the Polish government, namely the "Family 500+" program, which was established to financially support Polish families. The concept of the program is constantly changing due to the growing needs of the society. The main purpose of the article is to obtain feedback on how the inhabitants of the Lubelskie Voivodeship receiving the "Family 500+" benefit perceive this program. The publication presents theoretical considerations as well as empirical research on the "Family 500+" program in the opinion of households that receive the benefit and live in the Lubelskie voivodeship.

Key words: social policy; social benefit; program "Family 500+''; household finances, Polish family

Submitted: 2020-11-30, Reviewed: 2020-12-19, Accepted: 2021-01-17, Published: 2021-03-24