< Back

Mobbing w stosunkach pracy – wybrane aspekty


Renata Maciejewska
ORCID: 0000-0003-0008-389X
r.maciejewska@wez.uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski

Barbara Maciejewska
ORCID: 0000-0002-8605-5445
bmaciejewska00@gmail.com
Uniwersytet Zielonogórski

Natalia Maria Maciejewska
ORCID: 0000-0003-2379-1055
natamaciejewska2001@gmail.com
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.193

Download (pdf)

Cytowanie: Maciejewska, R., Maciejewska, B., Maciejewska, N.M. (2021). Mobbing w stosunkach pracy – wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 8(14), 76-91. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.193

KODY JEL: M00, M1, M12

Pracownik funkcjonując w środowisku pracy jest narażony na różne formy przemocy. W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na zjawisko mobbingu, które ze względu na dość niedookreśloną definicję ustawową oraz wciąż niską świadomość społeczną jest z jednej strony bagatelizowane zarówno przez pracodawców jak i pracowników, a z drugiej wręcz przeciwnie nadużywane przez pracowników niebędących w rzeczywistości jego ofiarami. Pierwszymi państwami, w których podjęto próby prawnej regulacji mobbingu były Szwecja, Francja i Belgia. W Polsce mobbing jest, w porównaniu od innych państw europejskich, stosunkowo nową, bo obowiązującą dopiero od 1 stycznia 2004 roku, instytucją prawa pracy. Celem ogólnym artykułu jest analiza rozwiązań prawnych w zakresie mobbingu funkcjonujących w polskim prawie pracy, a także przybliżenie najnowszych zmian, jakie nastąpiły w stosownych regulacjach.

Słowa kluczowe: mobbing, stosunek pracy, roszczenia, postępowanie dowodowe

Mobbing in labor relations - selected aspects

The employee functioning in the work environment is exposed to various forms of violence. In recent years, more and more attention has been paid to the phenomenon of mobbing, which, due to a rather vague statutory definition and still low social awareness, is on the one hand downplayed by both employers and employees, and on the other, on the contrary, abused by employees who are not actually its victims. Sweden, France and Belgium were the first countries to attempt to legally regulate mobbing. Compared to other European countries, mobbing in Poland is a relatively new institution of labor law, in force only from January 1, 2004. The general purpose of the manuscript is to analyze the legal solutions in the field of mobbing functioning in Polish labor law, as well as to present the latest changes that have occurred in the relevant regulations.

Key words: mobbing, employment relationship, legal claims, hearing of evidence

Submitted: 2020-12-26, Reviewed: 2021-01-04, Accepted: 2021-01-31, Published: 2021-03-24